HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Čištění systému automatického podavače dokumentů

background image

Čištění systému automatického podavače dokumentů

Automatický podavač dokumentů čistěte pouze v případě viditelného znečištění nebo
snížení kvality kopírování (např. pruhy).

1

Zvedněte podavač ADF.

2

Najděte horní a dolní proužek na skleněné desce automatického podavače
dokumentů.

3

Povrch proužků opatrně očistěte čistým navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna.
Hadřík je možno navlhčit čpavkovým čisticím prostředkem.

4

Najděte bílou vinylovou zadní stranu podavače ADF.

1

2

4

background image

6 Údržba zařízení

87

Čištění zařízení

CSWW

5

Najděte bílé vinylové kalibrační proužky.

6

Očistěte zadní stranu podavače ADF a kalibrační proužky otřením čistým navlhčeným
hadříkem nepouštějícím vlákna. Hadřík je možno navlhčit čpavkovým čisticím
prostředkem.

7

Zavřete podavač ADF.

7

5

background image

6 Údržba zařízení

88

Čištění zařízení

CSWW

Čištění horního skleněného proužku automatického podavače dokumentů

Pokud je kvalita kopií stále snížená, může být nutné vyčistit horní skleněný proužek
automatického podavače dokumentů.

VAROVÁNÍ

Tuto část čistěte pouze v případě, že mají kopie vady, jako např. pruhy, a že je uvnitř
proužku viditelný nános prachu. V případě častého čištění této části by docházelo k
pronikání prachu do

zařízení.

1

Otevřete kr yt podavače ADF.

2

Najděte západku, kterou se uvolňuje skleněný proužek automatického podavače
dokumentů. Zatlačte západku doleva a tahem směrem dolů odkr yjte vnitřek
skleněného proužku.

3

Sklo opatrně čistěte suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.

VAROVÁNÍ

V této části používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky,
vodu ani stlačený vzduch. V opačném případě může dojít k vážnému poškození zařízení.

4

Tahem za západku vrat´te proužek do normální polohy.

5

Zavřete kr yt podavače ADF.

1

2

4

5

background image

6 Údržba zařízení

89

Čištění zařízení

CSWW

Čištění válců automatického podavače dokumentů

Pokud při průchodu podavačem ADF dochází k nesprávnému podávání nebo ke
znečištění předloh, můžete vyčistit válce podavače.

1

Otevřete podavač ADF.

VAROVÁNÍ

Válce čistěte pouze v případě, že dochází k nesprávnému podávání nebo ke znečištění
dokumentů, a že je na válcích viditelný

prach. V případě častého čištění válců by

docházelo k pronikání prachu do

zařízení.

2

Najděte válce v blízkosti skleněných proužků.

3

Válce opatrně otřete čistým navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna.

VAROVÁNÍ

Nelijte vodu přímo na válce. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

4

Zavřete podavač ADF.

2

1

4

background image

6 Údržba zařízení

90

Čištění zařízení

CSWW

5

Otevřete kr yt podavače ADF.

6

Najděte válce.

7

Válce otřete čistým navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna.

VAROVÁNÍ

Nelijte vodu přímo na válce. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

8

Zavřete kr yt podavače ADF.

9

Zavřete podávací vodítko a otřete jeho vnější stranu hadříkem.

6

8

5

background image

6 Údržba zařízení

91

Čištění zařízení

CSWW