HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Komunikace s doplňkovým tiskovým serverem HP Jetdirect

background image

Komunikace s doplňkovým tiskovým serverem HP Jetdirect

Pokud zařízení používá doplňkový interní tiskový ser ver HP Jetdirect a se zařízením nelze pomocí sítě komunikovat, zkontrolujte činnost
tiskového ser veru. Zkontrolujte, zda je na konfigurační stránce tiskového ser veru Jetdirect hlášení KARTA V/V PŘIPRAVENA.
Informace o odstraňování problémů naleznete v příručce administrátora tiskového ser veru HP Jetdirect.

Tiskový server HP Jetdirect 610N 10/100TX

Pokud zařízení používá doplňkový tiskový ser ver HP Jetdirect 10/100TX, zkontrolujte, zda se tiskový ser ver spojil se sítí. (Pokud
používáte jiný tiskový ser ver HP Jetdirect, postupujte podle příručky dodané se ser verem.)

z

Zkontrolujte na tiskovém ser veru indikátor y r ychlosti spojení (10 nebo 100). Pokud není žádný v provozu, tiskový ser ver se k síti
nepřipojil.

z

Zkontrolujte konfigurační stránku ser veru HP Jetdirect. Pokud je uvedeno hlášení CHYBA ZTRÁTY SPOJENÍ, tiskový ser ver
nenavázal spojení se sítí.

Tiskový ser ver HP Jetdirect 10/100TX potřebuje k navázání spojení se sítí až 10 sekund. Pokud tiskový ser ver nenavázal spojení se
sítí, zkontrolujte, jestli jsou kabely správně připojeny. Pokud jsou všechny kabely správně připojeny, ale tiskový ser ver stále nemůže
navázat spojení, proveďte následujícím postupem konfiguraci tiskového ser veru:

1

K ručnímu nastavení r ychlosti spojení (10 nebo 100 Mb/s) a režimu komunikace (plně duplexní nebo poloduplexní) v souladu s
nastavením sítě použijte nabídku EIO. (Viz

„Dílčí nabídka EIO“ na stránce 218

.) Například pokud je sít´ový por t nastaven na plně

duplexní provoz 100TX, musíte tiskový ser ver nastavit na plně duplexní provoz 100TX.

2

Zařízení vypněte a znovu zapněte a zkontrolujte provoz tiskového ser veru. Pokud tiskový ser ver nenaváže spojení, zkuste použít
jiný sít´ový kabel.

background image

7 Řešení problémů

172

Kontrola konfigurace zařízení

CSWW