HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Předcházení nerovnostem obálek

background image

Předcházení nerovnostem obálek

Pokud mají obálky po tisku nerovnosti, nejpr ve zkontrolujte, zda používáte podporované t ypy obálek. Pak následujícím postupem
během tisku obálek přepněte páčky fixační jednotky do vyšší polohy.

Předcházení nerovnostem obálek

1

Sejměte ze zařízení výstupní zařízení.

2

Otevřete levá dvířka.

UPOZORNĚNÍ!

Nedotýkejte se přilehlé oblasti fixační jednotky. Může být HORKÁ.

3

Vyhledejte dvě modré páčky a zvedněte je.

4

Zavřete levá dvířka a zasuňte výstupní zařízení zpět na místo.

Po dokončení tisku obálek páčky fixační jednotky vrat´te do dolní polohy pro standardní
typy papíru.

VAROVÁNÍ

Pokud páčky nevrátíte do dolní polohy pro standardní t ypy papíru, může se snížit kvalita
tisku.

3

1

2

background image

7 Řešení problémů

150

Náprava problémů s kvalitou na výstupu

CSWW