HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Určování problémů se zařízením

background image

Určování problémů se zařízením

Situace/hlášení

Řešení

Kr yt zařízení je otevřený.

Zavřete správně dvířka zařízení (levá, přední a pravá).

Není vložen správný formát papíru.

Zkontrolujte, zda jsou v zásobnících vloženy papír y správného formátu odpovídající
konfiguraci. Zkontrolujte také, zda jsou správně nastavena vodítka.

Displej je prázdný a interní
ventilátor y nejsou spuštěné.

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. Stisknutím všech kláves zjistěte, zda není některá
zablokovaná. Pokud tento postup nepomůže, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP.

Na displeji je zobrazeno hlášení.

Viz

„Popis hlášení zařízení“ na stránce 120

.

V zařízení uvízl papír.

Zjistěte, kde došlo k uvíznutí papíru (viz

„Odstraňování uvíznutí“ na stránce 98

).

V zásobníku došel papír.

Vložte papír. (Informace naleznete v příručce s názvem Úvod na disku CD dodávaném se
zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Údaje na displeji se zobrazují v
nesprávném jazyce nebo se na
displeji zobrazují nesmyslné znaky.

Znovu nakonfigurujte jazyk displeje ovládacího panelu. Stiskněte položku Nabídka a pak
položku Konfigurovat zařízení. Stiskněte položku Nastavení systému a pak
položku Jazyk. Stisknutím vyber te požadovaný jazyk a pak stiskněte položku OK.

Zařízení není zapnuté.

Stisknutím vypínače zapněte zařízení (tlačítko zatlačené).

Zařízení vůbec nefunguje.

Připojte správně napájecí kabel do uzemněné zásuvky a k zařízení. (Ujistěte se, že je zdroj
pod napětím.)

Zařízení je zapnuté, ale interní
ventilátor y nejsou spuštěné.

Zkontrolujte, zda má napájení správné napětí pro konfiguraci napájení zařízení. (Požadované
napětí je uvedeno na štítku vedle zdířky napájení na zadní straně zařízení.) Pokud používáte
svorkovnici, jejíž napětí neodpovídá specifikaci, připojte zařízení přímo k zásuvce.

background image

7 Řešení problémů

152

Náprava problémů s kvalitou na výstupu

CSWW

Zařízení nepracuje se správným
napětím.

Zkontrolujte, zda je napětí zdroje v požadovaném inter valu. (Požadované napětí je uvedeno
na štítku vedle zdířky napájení na zadní straně zařízení.)

Není nakonfigurována brána e-mailu.
Obrat´te se na <administrátora>.

Toto hlášení se zobrazuje v případě, že zařízení nemá IP adresu brány ser veru SMTP.
Administrátor musí zadat konfiguraci adresy brány SMTP.

Brána e-mailu neodpovídá. Obrat´te
se na <administrátora>.

Toto hlášení se zobrazuje v případě, že zařízení nemá odezvu od brány ser veru SMTP.
Administrátor by měl potvrdit, zda je IP adresa nastavená v zařízení správná a zda je ser ver
SMTP spuštěn.

Chyba při provádění úlohy digitálního
odesílání. Úloha se nezdařila.

V zařízení došlo k chybě při provádění digitálního odesílání úlohy. Administrátor musí
zkontrolovat stav ser veru SMTP.

Probíhá zpracování digitálního
odesílání úlohy.

Zařízení zpracovává úlohu digitálního odesílání. Počkejte na dokončení digitálního odesílání
úlohy.

Adresář je plný. Chcete-li přidat další
adresu, musíte nejpr ve odstranit
některou adresu z adresáře.

Odstraňte adresy z adresáře.

Systém našel příliš mnoho adres k
zobrazení. Upřesněte kritéria
vyhledávání.

Zadejte další informace, podle nichž má zařízení vyhledat seznam adres.

Adresa byla zamítnuta pro nesprávné
nebo neúplné zadání. Úloha selhala.

Opravte zadání adresy a odešlete úlohu znovu.

Brána e-mailu nepřijala úlohu,
protože příloha je příliš velká.

Zkuste použít jiný formát souboru nebo odesílat najednou méně stránek dokumentu.

Situace/hlášení

Řešení

background image

7 Řešení problémů

153

Náprava problémů s kvalitou na výstupu

CSWW

K digitálnímu odesílání je nutné
připojení k síti.

Zařízení nezjistilo připojení k síti. Administrátor musí zkontrolovat, zda je zařízení připojeno k
síti.

Ser ver LDAP neodpovídá. Obrat´te se
na <administrátora>.

Toto hlášení se zobrazuje v případě, že zařízení nemá IP adresu brány ser veru LDAP.
Administrátor musí zadat konfiguraci adresy brány LDAP.

Chyba komunikace při digitálním
odesílání.

Opakujte odeslání.

Situace/hlášení

Řešení

background image

7 Řešení problémů

154

Náprava problémů s kvalitou na výstupu

CSWW