HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Výběr alternativního PPD

background image

Výběr alternativního PPD

V této části, která je určena pouze uživatelům systému Macintosh, je vysvětlen způsob výběru alternativního PPD.

Výběr alternativního PPD

1

Otevřete Chooser z nabídky Apple.

2

Klepněte na ikonu LaserWriter 8.

3

Pokud je v síti více zón, vyber te v části AppleTalk Zones zónu, kde je zařízení umístěno.

4

V části Select a PostScript Printer (Vyberte tiskárnu PostScript) klepněte na název tiskárny, kterou chcete použít. (Po
poklepání okamžitě proběhne několik dalších kroků.)

5

Klepněte na tlačítko Setup (Nastavení). (Toto tlačítko může mít při pr vním nastavení název Create (Vytvořit).)

6

Klepněte na tlačítko Select PPD (Vyber PPD).

7

Najděte požadovaný PPD v seznamu a klepněte na tlačítko Select (Vybrat). Pokud není požadovaný PPD uveden v seznamu,
zvolte jednu z následujících možností:

Š

Vyber te PPD pro tiskárnu s podobnými vlastnostmi.

Š

Vyber te PPD z jiné složky.

Š

Vyber te obecný PPD klepnutím na tlačítko Use Generic (Použít obecný). Obecný PPD umožní tisk, ale omezuje přístup k
funkcím tiskárny.

8

V dialogovém okně Setup (Nastavení) klepněte na tlačítko Select (Vybrat) a potom klepnutím na tlačítko OK znovu zobrazte
Chooser.

Poznámka

Pokud PPD vyberete ručně, ikona vedle vybrané tiskárny v okně Select a PostScript Printer (Vyberte tiskárnu PostScript)
se možná nezobrazí. V části Chooser klepněte na tlačítko Setup (Nastavení), na tlačítko Printer Info (Informace o tiskárně)
a potom klepnutím na tlačítko Update Info (Aktualizovat informace) vytvořte ikonu.

9

Zavřete část Chooser.

background image

7 Řešení problémů

170

Náprava problémů s kvalitou na výstupu

CSWW

Přejmenování zařízení

Pokud chcete zařízení přejmenovat, proveďte to dříve, než ho vyberete v části Chooser. Pokud zařízení přejmenujete po výběru v části
Chooser, budete ho muset v části Chooser vybrat znovu.

K přejmenování zařízení použijte funkci Printer Name (Název tiskárny) nástroje HP LaserJet Utility.

background image

7 Řešení problémů

171

Náprava problémů s kvalitou na výstupu

CSWW