HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Popis hlášení zařízení

background image

Popis hlášení zařízení

Hlášení zařízení, která se zobrazují na displeji ovládacího panelu, informují o normálním stavu zařízení (např. Probíhá zpracování
úlohy

) nebo o chybovém stavu (např. Zavřete přední dvířka), kter ý vyžaduje zásah. V části

„Reakce na hlášení ovládacího

panelu“ na stránce 121

jsou uvedena hlášení, která vyžadují pozornost nebo zjištění dalších informací. Hlášení jsou uvedena v

abecedním pořadí, číselná hlášení jsou uvedena na konci seznamu. Nejsou uvedena všechna hlášení, protože význam někter ých z nich
(např. Připraveno) je zřejmý.

Poznámka

Na některá hlášení mají vliv nastavení funkcí AUTOMATICKY POKRAČOVAT a ODSTRANITELNÁ VAROVÁNÍ zadaná v
nabídce KONFIGUROVAT ZAŘÍZENÍ a v dílčí nabídce Nastavení systému na ovládacím panelu (viz

„Dílčí nabídka

Nastavení systému“ na stránce 211

).

Použití systému nápovědy zařízení

Toto zařízení má systém nápovědy zobrazované na ovládacím panelu, kter ý poskytuje pokyny k řešení většiny problémů se zařízením.
Některá hlášení na ovládacím panelu se střídají s pokyny pro zobrazení systému nápovědy.

Pokud se v chybovém hlášení zobrazí otazník nebo pokud se hlášení střídá s pokynem PRO NÁPOVĚDU STISKNĚTE ?, stisknutím
tlačítka

lze zobrazit nápovědu.

Chcete-li nápovědu zavřít, stiskněte tlačítko

.

Pokud hlášení nezmizí

z

Některá hlášení (např. výzvy k naplnění zásobníku nebo hlášení, že je předchozí tisková úloha stále v paměti zařízení) umožňují
pokračovat v tisku stisknutím položky Pokračovat nebo úlohu smazat a hlášení odstranit stisknutím položky

S

TOP

.

z

Pokud hlášení po provedení všech doporučených činností nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo poskytovatele
podpor y. (Informace naleznete v příručce s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

background image

7 Řešení problémů

121

Popis hlášení zařízení

CSWW