HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ochrana životního prostředí

background image

Ochrana životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitní ekologické produkt y. Toto zařízení bylo vyvinuto s několika vlastnostmi,
které minimalizují dopady na životní prostředí.

Toto zařízení HP LaserJet vylučuje:

Tvorbu ozónu

Toto zařízení nevylučuje žádné patrné množství ozónu (0

3

).

background image

E Informace o předpisech

247

Program správy vlivu produktu na životní prostředí

CSWW

Koncepce zařízení snižuje:

Spotřebu energie

(pouze HP LaserJet

9000mfp)

Spotřeba energie výrazně klesá v režimu PowerSave, kter ý šetří přírodní zdroje a peníze, aniž by tím
byl ovlivněn vysoký výkon zařízení. Zařízení splňuje podmínky pro používání značky

E

NERGY

S

TAR

®

,

což

je dobrovolný program podpor y vývoje energeticky efektivních kancelářských zařízení.

E

NERGY

S

TAR

®

je ser visní značkou registrovanou v USA úřadem

Environmental Protection Agency. Jako par tner programu

E

NERGY

S

TAR

®

stanovila společnost Hewlett-Packard Company, že

toto zařízení musí splňovat směrnice

E

NERGY

S

TAR

®

o energetické

účinnosti. Další informace naleznete na adrese

www/energystar.gov/

.

Spotřebu toneru

V režimech EconoMode a Toner Miser je spotřeba toneru výrazně nižší, což může prodloužit životnost
kazet y s tonerem.

Použití papíru

Ruční nebo volitelná automatická funkce oboustranného tisku a možnost tisku více stránek na jeden
list umožňuje snížení spotřeby papíru, a tím i náročnosti na přírodní zdroje.

background image

E Informace o předpisech

248

Program správy vlivu produktu na životní prostředí

CSWW

Zařízení HP LaserJet přispívá k ochraně životního prostředí následujícími způsoby:

Plasty

Plastové díly s hmotností nad 25 gramů jsou označeny k recyklaci podle mezinárodních standardů,
které rozšiřují možnost výběru plastů vhodných k recyklaci po skončení životnosti zařízení.

Tiskový spotřební
materiál HP LaserJet

V mnoha zemích

/oblastech lze tiskový spotřební materiál (např. tonerovou kazetu, válec, fixační

jednotku) vrátit společnosti HP prostřednictvím programů Vracení tiskového spotřebního materiálu HP
a Recyklace. Jednoduchý a bezplatný program sběru materiálu je funkční ve více než 48 zemích

/

oblastech. Vícejazyčné informace a pokyny k programu jsou přiloženy ke každé nové tiskové kazetě
HP LaserJet a každému balení spotřebního materiálu.

Informace o programu vracení tiskového spotřebního materiálu HP a recyklace

Od roku 1990 bylo v rámci programu vracení tiskového spotřebního materiálu HP a recyklace sebráno
více než 47 milionů použitých tiskových kazet LaserJet, které by jinak skončily na skládkách odpadu
po celém světě. Tiskové kazety HP LaserJet a spotřební materiál jsou shromažďovány a hromadně
přepravovány našim par tnerům pro zdroje a jejich obnovu, kteří kazet y demontují. Po důkladné
kontrole kvality jsou vybrané díly repasovány pro použití v nových kazetách. Zbývající materiál je
separován a upraven na suroviny používané v dalších průmyslových odvětvích k výrobě různých
užitečných produktů.

Vracení v USA

V zájmu ekologičtějšího postupu při vracení použitých kazet a spotřebního materiálu podporuje
společnost Hewlett-Packard hromadné vracení. Jednoduše zabalte dvě nebo více kazet a použijte
jeden předplacený štítek UPS s adresou, kter ý je dodáván v balení. Další informace pro USA získáte na
telefonním čísle (1) (800) (340-2445) nebo na internetové stránce pro spotřební materiály HP LaserJet
Supplies

www.hp.com/go/recycle

.

Vracení mimo USA

Další informace o dostupnosti programu vracení spotřebního materiálu HP a recyklaci mimo USA lze
získat v místních kancelářích prodeje a služeb HP nebo na internetové stránce

www.hp.com/go/recycle

.

Papír

Toto zařízení je schopné používat recyklovaný papír, pokud tento papír splňuje pokyny uvedené v
Příručce pro tisková média. Informace o objednávání naleznete na adrese

http://www.hp.com/suppor t/lj9000

. Zařízení je vhodné k použití recyklovaného papíru podle normy

DIN 19309.

background image

E Informace o předpisech

249

Program správy vlivu produktu na životní prostředí

CSWW

Omezení pro materiál

Toto zařízení HP obsahuje v lampě skeneru a v displeji z tekutých kr ystalů r tut´, která po skončení
životnosti vyžaduje zvláštní zacházení.

Toto zařízení neobsahuje baterie.

Informace o recyklaci získáte na adrese

www.hp.com/go/recycle

nebo u nejbližšího zastoupení

sdružení Electronics Industries Alliance:

www.eiae.org.

Specifikace s
bezpečnostními
informacemi o materiálu

Specifikace s bezpečnostními informacemi o materiálu (MSDS) lze získat na internetové stránce
věnované spotřebnímu materiálu HP LaserJet Supplies

www.hp.com/go/msds

.

background image

E Informace o předpisech

250

Program správy vlivu produktu na životní prostředí

CSWW

Pro zajištění dlouhé životnosti tohoto zařízení HP LaserJet poskytuje společnost Hewlett-Packard následující služby:

Rozšířená záruka

Pozáruční podpora HP Suppor tPack se vztahuje na hardware HP a na všechny vnitřní součásti
dodávané společností HP. Údr žba hardwaru je kr yta po dobu tří let od data nákupu zařízení. Zákazník
musí pozáruční podporu HP Suppor tPack zakoupit do 90 dnů od nákupu zařízení HP. Další informace
naleznete v části Péče o zákazníky HP v příručce s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením
nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

Dostupnost náhradních
dílů a spotřebního
materiálu

Náhradní díly a spotřební materiál pro tento výrobek budou dostupné nejméně pět let poté, co byla
ukončena výroba.

Další informace

Další informace o ekologických programech HP, k nimž patří:

z

List y ekologického profilu zařízení pro toto zařízení a mnoho souvisejících

z

Závazek HP k ochraně životního prostředí

z

Systém ekologického managementu HP

z

Program HP pro vracení a recyklaci zařízení po uplynutí životnosti

z

Specifikace s bezpečnostními informacemi o materiálu

naleznete na adresách

www.hp.com/go/environment

nebo

www.hp.com/hpinfo/communit y/environment

.

background image

F Administrativní úlohy

251

Přehled

CSWW

F