HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Dílčí nabídka Nastavení systému

background image

Dílčí nabídka Nastavení systému

Položky v této nabídce mají vliv na funkčnost zařízení. Konfigurujte zařízení podle svých požadavků na tisk.

Položka

Hodnoty

Popis

LIMIT UKLÁDANÝCH

ÚLOH=32

1

až 100

Určuje počet úloh, které mohou být uloženy na pevný disk zařízení.

ČASOVÝ LIMIT

UCHOVÁNÍ ÚLOH=

VYPNUTO

VYPNUTO

1 HODINA

4 HODINY

1 DEN

1 TÝDEN

Nastaví dobu, po kterou budou uchovány úlohy r ychlého kopírování, úlohy pro
ověření a podržení, soukromé a uložené úlohy před automatickým odstraněním
z fronty.

DOBA POWERSAVE=1

HODINA

1 MINUTA

15 MINUT

90 MINUT

1 HODINA

2 HODINY

4 HODINY

Nastavte, jak dlouho zůstává zařízení nečinné, než bude přepnuto do režimu
PowerSave.

z

Minimalizuje množství energie spotřebované zařízením během nečinnosti.

z

Snižuje opotřebení elektronických součástí (vypíná podsvícení displeje).

z

Když odešlete tiskovou úlohu, stiskněte klávesu ovládacího panelu, otevřete
zásobník papíru nebo otevřete horní kr yt. Zařízení automaticky ukončí režim
PowerSave.

Poznámka

Režim PowerSave vypíná podsvícení displeje, ale displej je stále čitelný.

JAZYK

TISKÁRNY=AUTO

AUTO

PCL

POSTSCRIPT

Vyber te výchozí jazyk zařízení (jazyk). Možnosti jsou dány tím, které platné
jazyky jsou v zařízení nainstalovány.

Normálně není vhodné měnit jazyk zařízení (výchozí nastavení je AUTO). Pokud
ho změníte na určitý jazyk zařízení, zařízení nepřepíná automaticky z jednoho
jazyka do jiného, pokud k tomu neobdr ží zvláštní příkazy sof twaru.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

212

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

ODSTRANITELNÁ

VAROVÁNÍ=

ÚLOHA

ZAPNUTO

ÚLOHA

Nastavte časový úsek, po kter ý bude odstranitelné varování zobrazeno na
ovládacím panelu zařízení.

ZAPNUTO

: Varovné zprávy budou na ovládacím panelu zobrazeny, dokud

nestisknete tlačítko Pokračovat.

ÚLOHA

: Varovné zprávy budou na ovládacím panelu zobrazeny do konce úlohy,

během níž byly zobrazeny.

AUTOMATICKY

POKRAČOVAT=ZAPNUTO

ZAPNUTO

VYPNUTO

Určete, jak zařízení reaguje na chyby.

ZAPNUTO

: Pokud dojde k chybě zabraňující tisku, zobrazí se hlášení a zařízení

přejde na 10 sekund do stavu offline, než se obnoví stav online.

VYPNUTO

: Pokud dojde k chybě zabraňující tisku, hlášení zůstane zobrazeno a

zařízení netiskne, dokud nestisknete tlačítko Pokračovat.

Poznámka

Chcete-li zastavit tisk v případě, že dojdou svorky (pokud je nainstalována
sešívačka), nastavte v nabídce ovládacího panelu Nastavení systému možnost
AUTOMATICKY POKRAČOVAT=VYPNUTO

.

DOCHÁZÍ TONER=

POKRAČOVAT

POKRAČOVAT

STOP

Určete, jak se bude zařízení chovat při nedostatku toneru. Hlášení DOCHÁZÍ
TONER

se popr vé zobrazí, když je kazeta s tonerem téměř prázdná. (Při

pětiprocentním pokr ytí lze ještě vytisknout přibližně 2 400 stránek.)

POKRAČOVAT

: Je-li zobrazeno hlášení DOCHÁZÍ TONER, zařízení pokračuje v

tisku.

STOP

: Zařízení přejde do stavu offline a bude čekat na další akci.

Další informace naleznete v části

„Zacházení s tiskovou kazetou“ na

stránce 92

.

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

213

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

ODSTRANĚNÍ

UVÍZNUTÍ=

AUTO

AUTO

ZAPNUTO

VYPNUTO

Určete, jak se bude zařízení chovat při uvíznutí papíru.

AUTO

: Zařízení automaticky vybírá nejlepší režim odstranění uvíznutého papíru

(obvykle ZAPNUTO). Jedná se o výchozí nastavení.

ZAPNUTO

: Po odstranění uvíznutého papíru zařízení automaticky znovu vytiskne

stránky.

VYPNUTO

: Zařízení nevytiskne znovu stránky, které následovaly po uvíznutí

papíru. Výkon tisku může být tímto nastavením zvýšen.

RAM DISK=AUTO

AUTO

VYPNUTO

Toto nastavení určuje způsob konfigurace disku RAM. Tato položka se zobrazí
pouze v případě, že není nainstalován doplňkový pevný disk a zařízení má
alespoň 8 MB paměti.

VYPNUTO

: Disk RAM není povolen.

Poznámka

Pokud se toto nastavení změní z možnosti VYPNUTO na možnost AUTO, zařízení
se při přechodu do klidového stavu automaticky znovu inicializuje.

JAZYK=ANGLIČTINA

Zahrnuje všechny jazyky v seznamu.

Při procházení seznamem jazyků by se měl v nastavení JAZYK= zobrazovat
označený jazyk.

ČASOVÝ LIMIT

RESETOVÁNÍ

KOPÍROVÁNÍ=

60 SEKUND

LIBOVOLNÝ

Určuje dobu po dokončení kterékoli operace na ovládacím panelu, po níž se
nastavení kopírování nahradí výchozím nastavením.

Hodnotu může nastavit administrátor.

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

214

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

Položka

Hodnoty

Popis

ČASOVÝ LIMIT

RESETOVÁNÍ

ODESÍLÁNÍ=

60 SEKUND

LIBOVOLNÝ

Určuje dobu po dokončení kterékoli operace na ovládacím panelu, po níž se
nastavení odesílání nahradí výchozím nastavením.

Hodnotu může nastavit administrátor.

POZASTAVENÍ

TISKOVÉ

ÚLOHY=ZAPNUTO

ZAPNUTO

VYPNUTO

Blokuje zahájení sít´ových tiskových úloh po určitou dobu po dokončení úlohy
kopírování.

DOBA

POZASTAVENÍ=

15 SEKUND

LIBOVOLNÁ

Určuje dobu čekání tiskových úloh, pokud je nastaveno POZASTAVENÍ TISKOVÉ
ÚLOHY=ZAPNUTO.

Hodnotu může nastavit administrátor.

SKENOVAT

NAPŘED=ZAPNUTO

ZAPNUTO

VYPNUTO

Umožňuje skenování v rámci úlohy kopírování, i když zařízení tiskne jinou úlohu.
Úloha je naskenována a pozastavena do okamžiku, kdy ji lze vytisknout. Pokud je
nastaveno SKENOVAT NAPŘED=VYPNUTO, úloha nebude skenována, dokud nebude
dokončena tisková úloha.

AUTOMATICKÉ

PŘERUŠENÍ

ÚLOHY=VYPNUTO

VYPNUTO

ZAPNUTO

Umožňuje automatické přerušení kterékoli aktuálně zpracovávané sít´ové tiskové úlohy
úlohou kopírování na dobu vytisknutí určitého počtu úplných kopií.

Pokud je tato volba nastavena na hodnotu VYPNUTO, úloha kopírování čeká na
dokončení sít´ové tiskové úlohy.

PŘERUŠENÍ ÚLOHY

KOPÍROVÁNÍ=

VYPNUTO

VYPNUTO

ZAPNUTO

Umožňuje uživateli přerušit aktuální úlohu kopírování jiným kopírováním. Pokud
stisknete tlačítko

S

TAR T

, zařízení zobrazí hlášení s dotazem, zda chcete přerušit

aktuální úlohu kopírování.

Pokud je tato volba nastavena na možnost VYPNUTO, aktuální úlohu kopírování nelze
přerušit jinou úlohou kopírování.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

215

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

KOPIE OD OKRAJE

K OKRAJI=VYPNUTO

VYPNUTO

ZAPNUTO

Určuje, zda se kopie tisknou od okraje k okraji (1 mm od okraje papíru) nebo zda je
zachován normální nepotištěný okraj v šířce 6,35 mm.

ZVUKOVÁ ZPĚTNÁ

VAZBA=ZAPNUTO

ZAPNUTO

VYPNUTO

Nastavení zvukového signálu při stisknutí tlačítka nebo při dotyku interaktivní oblasti
na dot ykové obrazovce.

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

216

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW