HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Dílčí nabídka Reset

background image

Dílčí nabídka Reset

Poznámka

Tuto nabídku používejte uváženě. V případě, že vyberete t yto možnosti, můžete ztratit data stránky z vyrovnávací paměti nebo
nastavení konfigurace zařízení. Resetujte zařízení pouze za následujících okolností:

z

Chcete obnovit výchozí nastavení zařízení.

z

Komunikace mezi zařízením a počítačem byla přerušena.

z

Dochází k problémům s por tem.

Položky dílčí nabídky Reset zcela vymažou pamět´ zařízení, zatímco tlačítko

R

ESET

vymaže pouze aktuální úlohu.

Položka

Popis

OBNOVIT VÝROBNÍ

NASTAVENÍ

Tato položka slouží k jednoduchému resetování a obnovení většiny (výchozích) nastavení výrobce.
Tato položka také vymaže vstupní vyrovnávací pamět´ pro aktivní vstup/výstup. E-mailová brána se
nezmění a místní adresář nebude vymazán.

Resetování paměti během tiskové úlohy může zapříčinit ztrátu dat.

Tato položka nemá vliv na sít´ová nastavení uložená v tiskovém ser veru HP Jetdirect (pokud je
nainstalován).

VYMAZAT HLÁŠENÍ

ÚDRŽBY

Tato položka se zobrazí tepr ve po zobrazení hlášení PROVEĎTE ÚDRŽBU TISKÁRNY.

VYPNUTO

: Hlášení PROVEĎTE ÚDRŽBU TISKÁRNY bude vymazáno. Pokud nevyměníte sadu

údržby tiskárny, hlášení PROVEĎTE ÚDRŽBU TISKÁRNY se zobrazí znovu po vytisknutí asi
17 500 stránek.

Zobrazování hlášení není vhodné vypínat, dokud není provedena nutná údržba zařízení. Pokud není
provedena požadovaná údržba, výkon zařízení se sníží.

Další informace naleznete v části

„Údržba zařízení“ na stránce 85

.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

223

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

POWERSAVE

Tato položka umožňuje uživateli nastavovat volbu POWERSAVE na hodnotu ZAPNUTO nebo
VYPNUTO. Pokud je režim POWERSAVE na volbě VYPNUTO, zařízení nikdy nepřejde do režimu
PowerSave a pokud uživatel vybere položku nabídky DOBA POWERSAVE, u žádné z položek nebude
zobrazena hvězdička. Výchozí nastavení volby POWERSAVE je ZAPNUTO.

ZAMKNOUT VOZÍK

Tato položka umožňuje zablokovat pohyb skenovací hlavy během přepravy zařízení.

SMAZAT ADRESÁŘ

Tato položka umožňuje odebrat z místního adresáře všechny položky.

Položka

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

224

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

background image

C Pamět´ zařízení a rozšíření

225

Přehled

CSWW

C