HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Dílčí nabídka V/V

background image

Dílčí nabídka V/V

Položky v nabídce V/V (vstup/výstup) mají vliv na komunikaci mezi zařízením a počítačem.

Položka

Hodnoty

Popis

ČASOVÝ LIMIT

V/V=15

5

až 300

Slouží k výběru časového limitu v/v v sekundách. (Časový limit V/V představuje dobu
v sekundách, po kterou zařízení čeká před ukončením tiskové úlohy.)

Toto nastavení umožní upravit časový limit pro nejlepší výkon. Pokud jsou během
tiskové úlohy doručována data z jiných por tů, nastavte vyšší časový limit.

VYHLEDAT BRÁNY

PRO ODESÍLÁNÍ

Spustí vyhledávání platného ser veru SMTP a platného ser veru LDAP v síti. V případě
nastavení AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ se po nalezení platných ser verů také
konfigurují dvě odpovídající adresy.

BRÁNA SMTP

SERVER SMTP

Adresa IP ser veru SMTP, kter ý zpracovává e-maily odesílané ze zařízení.

Tuto adresu je nutné konfigurovat, aby bylo možné používat funkci e-mailu.

BRÁNA LDAP

SERVER LDAP

Adresa IP ser veru LDAP, kter ý poskytuje adresář pro e-maily odesílané ze zařízení.

Tato adresa IP není povinná.

TESTOVAT BRÁNY

PRO ODESÍLÁNÍ

Ověří platnost konfigurovaných ser verů.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

217

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

Dílčí nabídka Paralelní vstup

Položka

Hodnoty

Popis

VYSOKÁ RYCHLOST

ANO

NE

Přijme r ychlejší paralelní komunikaci používanou pro spojení s novějšími počítači.

POKROČILÉ

FUNKCE=ZAPNUTO

ZAPNUTO

VYPNUTO

Zapnutí nebo vypnutí obousměrné paralelní komunikace. Počáteční nastavení je pro
oboustranný paralelní por t (IEEE-1284).

Toto nastavení umožní zařízení odesílat do počítače zprávy ke zjišt´ování stavu.
(Zapnutí paralelních pokročilých funkcí může zpomalit přepínání jazyků.)

background image

B Nabídky ovládacího panelu

218

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

Dílčí nabídka EIO

Dílčí nabídka EIO (rozšířený vstup/výstup) je zobrazena pouze v případě, že má zařízení v patici EIO nainstalované zařízení EIO (jako
např. tiskový ser ver HP Jetdirect). Položky v nabídce závisí na konkrétním nainstalovaném příslušenství. Pokud zařízení obsahuje kar tu
EIO tiskového ser veru HP Jetdirect, můžete základní sít´ové parametr y konfigurovat pomocí nabídky EIO. Tyto a další parametr y lze
konfigurovat také pomocí nástroje HP Web Jetadmin nebo pomocí jiného nástroje pro konfiguraci sítě (např. pomocí nástroje Telnet
nebo procházením implementovaného ser veru WWW).

background image

B Nabídky ovládacího panelu

219

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

Položka

Možnosti

Hodnoty

Popis

TCP/IP

POVOLIT

METODA

KONFIGURACE

RUČNÍ

NASTAVENÍ

ZAPNUTO

VYPNUTO

BOOTP

DHCP

RUČNĚ

ADRESA IP

n.n.n.n

MASKA

PODSÍTĚ

m.m.m.m

SYSLOG

SERVER

n.n.n.n

VÝCHOZÍ

BRÁNA

n.n.n.n

ČASOVÝ

LIMIT

NEČINNOSTI

xx

Určuje, zda je protokol TCP/IP povolen (ZAPNUTO) nebo zakázán
(VYPNUTO).

Určuje, zda se parametr y konfigurace protokolu TCP/IP nastavují
automaticky ze sít´ového ser veru pomocí protokolu BootP
(Bootstrap Protocol), protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) nebo ručně pomocí dílčí nabídky EIO.

Umožňuje přístup k parametrům, které lze konfigurovat ručně, z
ovládacího panelu zařízení. Pro ruční konfiguraci musí být METODA
KONFIGURACE

nastavena na možnost RUČNĚ.

Jedinečná adresa IP zařízení, kde n představuje hodnotu v rozmezí
od 0 do 255.

Maska podsítě zařízení, kde m představuje hodnotu v rozmezí od 0
do 255. Maska se používá pro adresy IP k jednoznačné identifikaci
podsítí a uzlů.

Adresa IP ser veru syslog používaného k příjmu a protokolování
zpráv typu syslog.

Adresa IP brány nebo směrovače používaného ke komunikaci s
jinými sítěmi.

Hodnota časového limitu (v sekundách), po níž je nečinné datové
spojení TCP pro tisková data automaticky ukončeno. Výchozí
hodnota je 270 sekund. V případě hodnot y 0 je časový limit
zakázán.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

220

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

IPX/SPX

POVOLIT

TYP RÁMCE

ZDROJOVÉ

SMĚROVÁNÍ

ZAPNUTO

VYPNUTO

AUTO

EN_8023

EN_II

EN_8022

EN_SNAP

TR_8022

TR_SNAP

AUTO

VYPNUTO

VŠECHNY

SMĚRY

JEDEN SMĚR

Určuje, zda je zásobník protokolu IPX/SPX povolen (ZAPNUTO)
nebo zakázán (VYPNUTO).

Výběr nastavení t ypu rámce používané sítě

Při výchozím nastavení AUTO se limity t ypu rámce automaticky
nastavují podle pr vního zjištěného typu rámce.

Pouze pro sít´ Ethernet zahrnují výběr y typu rámce možnosti
EN_8023

, EN_II, EN_8022 a EN_SNAP.

Pouze pro sít´ Token Ring zahrnují výběr y t ypu rámce možnosti
TR_8022

a TR_SNAP.

Pouze pro sít´ Token Ring zadejte parametr zdrojového směrování
NetWare Token Ring Source Routing.

AUTO

(výchozí hodnota): Typ zdrojového směrování vyžadovaný sítí

je zjištěn automaticky.

VYPNUTO:

Všechny paket y se odesílají bez zdrojového směrování

a přijímají se pouze pakety ze stejného okruhu.

VŠECHNY SMĚRY

a JEDEN SMĚR: Všechny paket y se odesílají

se zdrojovým směrováním (při všesměrovém odesílání a při
neznámém směru).

APPLETALK

POVOLIT

ZAPNUTO

VYPNUTO

Pouze pro sít´ Ethernet. Určuje, zda je protokol AppleTalk povolen
(ZAPNUTO) nebo zakázán (VYPNUTO).

DLC/LLC

POVOLIT

ZAPNUTO

VYPNUTO

Určuje, zda je zásobník protokolu DLC/LLC povolen (ZAPNUTO)
nebo zakázán (VYPNUTO).

Položka

Možnosti

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

221

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

RYCHLOST SPOJENÍ

AUTO

POLOVIČNÍ

10T

PLNÝ 10T

POLOVIČNÍ

100TX

PLNÝ 100TX

Pouze pro sít´ Ethernet. Určuje r ychlost sít´ového spojení a režim
komunikace tiskového ser veru HP Jetdirect 10/100TX. Výchozí
nastavení je AUTO, při němž zařízení automaticky provádí vlastní
konfiguraci, která odpovídá r ychlosti sít´ového spojení (10 nebo
100 Mb/s), a nastavuje režim komunikace (poloduplexní nebo
plně duplexní).

Položka

Možnosti

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

222

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW