HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nabídka Manipulace s papírem

background image

Nabídka Manipulace s papírem

Je-li nastavení manipulace s papírem správně nakonfigurované ovládacím panelem, můžete tisknout vybráním t ypu a formátu papíru z
ovladače nebo aplikačního sof twaru. Další informace naleznete v části

„Tisk podle t ypu a formátu papíru“ na stránce 68

.

Některé položky nabídky (jako oboustranný tisk a ruční podávání) jsou dostupné z aplikačního sof twaru nebo z ovladače tiskárny
(jsou-li nainstalovány potřebné ovladače). Nastavení ovladače a aplikace potlačí nastavení ovládacího panelu. Další informace
naleznete v části

„Použití funkcí ovladače“ na stránce 64

.

Položka

Hodnoty

Popis

REŽIM ZÁSOBNÍKU

1=PRVNÍ

PRVNÍ

KAZETA

PRVNÍ:

Umožňuje uživateli určit, zda se má použít médium v zásobníku.

KAZETA:

Pokud je nastavena možnost KAZETA, je nutné u zásobníku

konfigurovat formát, typ a funkce jako u všech ostatních zásobníků.

FORMÁT V ZÁSOBNÍKU

<N> =LETTER

Umožňuje uživateli nastavit formát papíru v zásobníku 2, 3 a 4 (pokud jsou
nainstalovány), pokud je uživatelský přepínač v poloze VLASTNÍ. Pokud
je přepínač v poloze STANDARDNÍ, formát je rozpoznán. Za <N> dosaďte
číslo zásobníku.

TYP V ZÁSOBNÍKU

<N> =BĚŽNÝ

Umožňuje uživateli zadat t yp média pro každý zásobník. Za <N> dosaďte
číslo zásobníku.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

196

Nabídka Manipulace s papírem

CSWW

REŽIMY FIXAČNÍ

JEDNOTKY

AUTO

NORMÁLNÍ

NÍZKÝ

VYSOKÝ1

VYSOKÝ2

RYCHLÝ

Konfigurujte režim fixační jednotky spojený s každým typem papíru.

Režim fixační jednotky lze změnit pouze pomocí této položky nabídky
ovládacího panelu.

AUTO

: Používá optimální režim pro příslušný t yp média.

NORMÁLNÍ

: Normální teplota, tisk 50 stránek za minutu (ppm) (40 stránek

za minutu v případě zařízení HP LaserJet 9000Lmfp).
NÍZKÝ

: Nízká teplota, tisk 50 stránek za minutu (ppm) (40 stránek za

minutu v případě zařízení HP LaserJet 9000Lmfp).
VYSOKÝ1

: Zvýšení teplot y, tisk 50 stránek za minutu (ppm) (40 stránek

za minutu v případě zařízení HP LaserJet 9000Lmfp).
VYSOKÝ2

: Zvýšení teplot y, tisk 32stránek za minutu.

SPECIÁLNÍ

: Režim tisku normální r ychlostí se zpožděním 40 sekund

před zahájením další úlohy. Po každých 400 vytištěných stránkách se
pr vní stránka této úlohy vytiskne pomaleji, čímž se vyčistí fixační
jednotka. Na vytištěné stránce by neměly být zřetelné žádné vady. Toto
nastavení není upřednostňované.

Výchozí hodnota pro všechny typy papíru je AUTO.

Úplný seznam podporovaných typů papíru naleznete v příručce s názvem
Úvod na CD dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/cposupport/

.

VAROVÁNÍ

Pokud změníte režim fixační jednotky na VYSOKÝ1 nebo VYSOKÝ2, po
dokončení tisku ho nezapomeňte přepnout zpět do výchozího režimu. V
případě nastavení určitého t ypu papíru na režim VYSOKÝ1 nebo
VYSOKÝ2

se může zkrátit životnost některého spotřebního materiálu, jako

např. fixační jednotky, a může docházet k chybám a k uvíznutí papíru.

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

197

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW