HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Přehled

background image

Přehled

Uspořádání nabídky ovládacího panelu představuje způsob zobrazení nabídek používaných všemi koncovými uživateli za současné
ochrany nabídek používaných administrátor y. Koncoví uživatelé obvykle používají pr vní tři nabídky ze seznamu. Administrátoři a ser visní
technici používají ostatní položky, které lze chránit osobními identifikačními čísly (PIN).

Většinu běžných tiskových úloh z počítače můžete provést pomocí ovladače nebo aplikačního sof twaru. Toto je nejvhodnější způsob
ovládání zařízení a potlačí nastavení jeho ovládacího panelu. Viz soubor y nápovědy spojené se sof twarem nebo další informace o
přístupu k ovladači v části

„Užitečný sof tware zvyšující flexibilitu“ na stránce 14

. Pokud není některá nabídka nebo položka přístupná,

jedná se o volbu nesouvisející se zařízením, nebo o funkci zablokovanou administrátorem sítě. (Ovládací panel zobrazí hlášení
PŘÍSTUP ODMÍTNUT NABÍDKY UZAMČENY

.) Obrat´te se na vašeho administrátora systému.

Poznámka

Příkazy ovladače a sof twaru potlačí nastavení ovládacího panelu zařízení.

Z ovládacího panelu lze vytisknout mapu nabídky, která znázorňuje uspořádání a aktuální nastavení položek nabídky ovládacího panelu
(viz

„Mapa nabídek“ na stránce 173

).

V závislosti na aktuálních nainstalovaných možnostech zařízení mohou být v nabídce ovládacího panelu zobrazeny další položky.

Tato příloha obsahuje seznam všech položek a možných hodnot zařízení. (Výchozí hodnot y jsou uvedeny ve sloupci „Položka“.)

Poznámka

Více informací o výstupních zařízeních HP naleznete v příručce Použití dodané se zařízením.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

192

Přehled

CSWW

Tato příloha obsahuje tyto části:

z

Nabídka Načíst úlohu

obsahuje úlohy uložené v zařízení. Úlohy jsou seřazeny podle uživatelského jména a názvu úlohy. Další

informace o ukládání úloh naleznete v části

„Funkce podr žení úlohy“ na stránce 70

.

z

Nabídka Informace

obsahuje vytisknutelnou mapu nabídky a další informační stránky.

z

Nabídka Manipulace s papírem

umožňuje uživateli nastavit typ papíru (popř. formát, pokud není zjištěn) pro každý zásobník

zařízení.

z

Nabídka Konfigurovat zařízení

umožňuje administrátorům nastavit výchozí hodnot y, V/V por ty, provádět diagnózy a resetování.

Š

Dílčí nabídka Tisk

Š

Dílčí nabídka Kvalita tisku

Š

Dílčí nabídka Nastavení systému

Š

Dílčí nabídka V/V

Š

Dílčí nabídka Reset

background image

B Nabídky ovládacího panelu

193

Nabídka Načíst úlohu

CSWW