HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Stavový řádek

background image

Stavový řádek

Stavový řádek je umístěn v horní části výchozí obrazovky dotykového grafického displeje. Na stavovém řádku jsou zobrazeny položky
Nabídka, Nápověda, stavová hlášení a vybraný počet kopií.

z

Nabídka: Vyber te ze seznamu nabídek položku jako např. Informace nebo Manipulace s papírem.

z

Nápověda: Vyber te nápovědu typu „Co to je?“ nebo nápovědu t ypu „Zobrazit postup“. (Viz

Viz část „Systém nápovědy“ na

stránce 20.

)

z

Stavová hlášení: Uvádí aktuální stav zařízení jako např. Připraveno nebo Skenování stránky 1.

z

Vybraný počet kopií: Uvádí aktuální vybraný počet kopií. Výchozí výrobní nastavení je 1.

Chybová hlášení, která vyžadují pozornost uživatele, jsou zobrazena v dialogovém okně a po dobu zobrazení znemožňují běžné
používání displeje.

Stavový řádek

Stavové hlášení

Počet
požadovaných kopií

Náp.

Připraveno

Nab.

background image

2 Ovládací panel

25

Orientace na ovládacím panelu

CSWW