HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kopírování s nastavením definovaným uživatelem

background image

Kopírování s nastavením definovaným uživatelem

Následujícím postupem lze změnit nastavení kopií.

Kopírování s nastavením odlišným od výchozího nastavení

1

Vložte předlohu lícem dolů na skenovací sklo nebo do automatického podavače dokumentů.

Na dot ykové obrazovce grafického displeje:

2

Stisknutím položky Popsat předlohu zobrazte volby. Vybírat lze z voleb v částech Základní a Pokročilé.

3

Stiskněte položky Základní, které definují předlohu. Je možný výběr z těchto možností:

Š

Formát: Vyber te formát papíru předlohy.

Š

Orientace stránky: Vyber te možnost Na výšku nebo Na šířku.

Š

Počet stran: Vyber te možnost Jednostranný nebo Oboustranný.

Š

Obsah stránky: Vyber te možnost Text, Obrázky nebo Kombinovaný.

4

Stisknutím kar t y Pokročilé zobrazíte volby na obrazovce Pokročilé. Je možný výběr z těchto možností:

Š

Silný papír: Pokud používáte předlohy na silném papíru, vyber te možnost Zapnuto.

Š

Režim úloh: Pokud v rámci jedné úlohy provádíte více skenování, vyber te možnost Zapnuto.

5

Po výběru voleb stiskněte položku OK.

Poznámka

Ikona stránky v části grafického displeje Předloha znázorňuje předlohu.

6

Pomocí stupnice Ovládání kontrastu a tlačítka Zmenšit a Zvětšit v části grafického displeje Úprava obrázku proveďte potřebné
úpravy kontrastu a případné zmenšení nebo zvětšení.

7

Stisknutím položky Nastavení kopírování zobrazte volby. Vybírat lze z voleb v částech Základní a Pokročilé.

background image

4 Přímé kopírování na zařízení

40

Základní pokyny ke kopírování

CSWW

8

Stiskněte položku Základní, která obsahuje charakteristiku vytvářených kopií. Obsažené položky:

Š

Formát papíru: Vyber te možnost Automaticky (formát papíru je nastaven podle formátu předlohy) nebo konkrétní požadovaný
formát kopie. Zkontrolujte, zda jste do zásobníku vložili papír správného formátu.

Š

Počet stran: Vyber te možnost Jednostranný nebo Oboustranný.

Š

Orientace zadní stránky: Vyber te možnost Normální nebo Obracet (používá se v případě volby kopírování na obě strany).

Š

Počet stránek na list: Vyber te možnost 1, 2, 4 nebo Brožura.

Pokud vyberete počet stránek na list 4, podle orientace stránky se použije řazení „Z“ nebo „N“ a zobrazí se volba použití okraje kolem
každé zmenšené stránky.

Š

Okraje: Vyber te možnost Okraj nebo Bez okrajů.

Š

Svorka: Možnosti sešití závisí na výstupním zařízení a na vybraném formátu papíru. Vybírat lze z možností Bez svorek, Roh, 1,
2, 3
a 6.

9

Stiskněte položku Pokročilé, pokud je to nutné. Některé z možností:

Š

Řazení: Vyber te možnost Zařazeno nebo Nezařazeno.

Š

Výstupní přihrádka: Vyber te možnost Přihrádka 1 nebo Přihrádka 2.

Š

Uložená úloha: Pokud má být kopie v zařízení místo vytisknutí uložena, vyber te možnost Zapnuto. Chcete-li úlohu normálně
zkopírovat, vyber te možnost Vypnuto. Více informací naleznete v části

„Vytvoření uložené úlohy“ na stránce 42

.

10

Po dokončení stiskněte položku OK.

Poznámka

Ikona stránky v části grafického displeje Kopie znázorňuje podobu kopie.

11

Pomocí číselné klávesnice zadejte požadovaný počet kopií a stiskněte tlačítko

S

TAR T

.

Řazení „Z“

Řazení „N“

background image

4 Přímé kopírování na zařízení

41

Základní pokyny ke kopírování

CSWW