HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Instalace paměti

background image

Instalace paměti

Dodatečnou pamět´ nainstalujte takto. Před rozšiřováním paměti vytiskněte konfiguraci (stiskněte postupně položky Nabídka,
Informace, Tisk konfigurace a OK) a zjistěte, jak velká pamět´ je v zařízení nainstalována. V tabulce jsou uvedeny maximální velikosti
paměti pro jednotlivé patice DIMM.

Štítek patice na stránce
Konfigurace

Štítek patice na
kartě formátoru

Popis

Patice 1

J1

firmware flash

Patice 2J2 12

8 MB

Patice 3

J3

128 MB

Patice 4

J4

128 MB

Celkem

384 MB

background image

C Pamět´ zařízení a rozšíření

228

Instalace paměti

CSWW

VAROVÁNÍ

Moduly DIMM může poškodit působení statické elektřiny. Když manipulujete s moduly
DIMM, noste antistatický pásek na zápěstí nebo se pravidelně dotýkejte antistatického
obalu modulu DIMM a pak se dotkněte holého kovu na zařízení.

Instalace modulů DIMM

1

Pokud jste dosud nevytiskli stránku konfigurace, vytiskněte ji a před rozšiřováním
paměti zjistěte, jak velká pamět´ je v zařízení nainstalována.

2

Vypněte zařízení. Odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely.

3

Uvolněte dva šrouby s r ýhovanou hlavou na zadní straně zařízení.

3

2

background image

C Pamět´ zařízení a rozšíření

229

Instalace paměti

CSWW

4

Uchopte šrouby a vysuňte desku formátoru ze zařízení. Položte ji na rovnou nevodivou
plochu.

5

Vyjměte modul DIMM z antistatického balení. Podržte modul DIMM prsty po stranách
a palci na zadní straně. Srovnejte drážky na modulu DIMM s paticí DIMM.
(Zkontrolujte, zda jsou zámky na obou stranách patice DIMM otevřené nebo směřují
ven.)

V části

„Instalace paměti“ na stránce 227

jsou uvedeny maximální velikosti paměti pro

jednotlivé patice DIMM.

6

Zatlačte modul DIMM rovně do patice (pevně stiskněte). Ujistěte se, zda zámky na
obou stranách modulu DIMM zapadly zpět na místo. (Při vysunování modulu DIMM
musí být zámky uvolněny.)

6

4

5

background image

C Pamět´ zařízení a rozšíření

230

Instalace paměti

CSWW

7

Zasuňte desku formátoru zpět do zařízení a utáhněte oba šrouby.

8

Zapojte napájecí kabel a ostatní kabely. Zapněte zařízení.

8

7

background image

C Pamět´ zařízení a rozšíření

231

Kontrola instalace paměti

CSWW