HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - K

background image

K

kabely

odstraňování problémů 165
schémata 168

kancelářský papír HP Office Paper 188
kancelářský papír, HP 188
kancelářský recyklovaný papír HP Office Recycled Paper 188
kancelářský recyklovaný papír, HP 188
kar ty

Ethernet 12
LocalTalk 12
pevný disk 12
příkazy PCL 242
připojení pro kopírování vysokou r ychlostí 12
tisk 62
Token Ring 12
USB, sériové 12

kar ty EIO

hlášení o přetečení vyrovnávací paměti 134
instalace 233
patice 225

kazety. Viz tiskové kazet y.
klávesnice na ovládacím panelu 22, 23
klávesy na ovládacím panelu 22
klientský sof tware 14
knihy, kopírování 41
kódy PIN

hlášení 125
nabídky ovládacího panelu 191
uvolňování soukromých úloh 71

komunikace

nastavení 217
odstraňování problémů s tiskovými ser ver y HP Jetdirect 171
odstraňování problémů u počítačů Macintosh 167

konfigurační stránka

informace o 174
tisk 194

konfigurování

ovladač pro systém Windows 18

kontrast, nastavení pro kopírování 45

kontrola kopií, tisk 78
kontrolka Data na ovládacím panelu 28

blikající, odstraňování problémů 157
neblikající, odstraňování problémů 165
popis 22
stabilní stav zapnutí, odstraňování problémů 161

kontrolka na přijímači Fast InfraRed (FIR) 81
kontrolka Připraveno na ovládacím panelu 22, 28
kontrolka Upozornění na ovládacím panelu 22, 28
kontrolky LED na ovládacím panelu. Viz kontrolky na ovládacím panelu.
kontrolky na ovládacím panelu

popis 22
význam 28

kopie, počet

příkaz PCL 240
úlohy r ychlého kopírování 76
uložené úlohy 73
výchozí nastavení 203

kopie, požadovaný počet 24
kopírování

knihy 41
nastavení kontrastu 45
nastavení ostrosti 46
nastavení sytosti (kontrastu a jasu) 46
odstranění pozadí 45
pomocí skenovacího skla 41
popis 37
použití nastavení definovaného uživatelem 39
použití výchozích nastavení 38
používání ADF 41
výběr výstupního umístění 44
výhody a funkce 10
zmenšení a zvětšení 45
změny obrázku 45

kopírování jedním tlačítkem 38
křídový papír, jemný lesklý papír HP LaserJet Sof t Gloss 186
kvalita

nastavení 208
odstraňování problémů 143
údržba pomocí čisticí stránky 95

background image

Rejstřík

268

CSWW

kvalita obrazu

nastavení 208
údržba pomocí čisticí stránky 95
znázornění vad 143

kvalita tisku

nastavení 208
odstraňování problémů 143
údržba pomocí čisticí stránky 95

kvalita výstupu

čisticí stránka, tisk 95
nastavení 208
odstraňování problémů 143