HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - P

background image

P

pamět´

hlášení 127
chyby modulů DIMM 138, 140
chyby paměti NVRAM 141
inovace 227
instalace 227
nedostatečná 133
ověřování instalace 231
přidělování 232
rozšíření 225
řízení pomocí nástroje HP Správa disků 260
tisk konfigurační stránky 174
určování požadavků 225, 226

papír

hlášení 130
HP 186
Letter, vkládání 48, 49
mačkání, odstraňování problémů 148
malý, režim 209
možnosti manipulace 11
nastavení zásobníku 55
nastavení zásobníku 1 67
pr vní stránka, odlišná 65
předděrovaný, vkládání 52, 53
příkazy PCL 241
recyklovaný 188, 248
režimy fixační jednotky 196
snížení spotřeby 247
tabulka hmotnostní ekvivalence 184
výchozí nastavení formátu obrázku 203
zdroje, nastavení 69

papír A4

nastavení široké A4 205
potlačení nastavení 204
vkládání 48, 49

Papír HP LaserJet 187
papír LaserJet, HP 187
papír LaserJet, pr votřídní výběrový papír HP Premium Choice 186

background image

Rejstřík

273

CSWW

papír Letter

digitální odesílání 31
HP 186
potlačit nastavení A4 204
vkládání 48, 49

Papír pro tiskárny HP Printing Paper 187
Papír pro tiskárny, HP 187
parametrický znak v příkazech PCL 237
parametr y typu rámce 220
parametr y, sít´ 220
patice

DIMM 227
EIO 225
instalované jazyky a možnosti 174
modul DIMM 225

patice pro rozšíření

EIO 225
instalované jazyky a možnosti 174
moduly DIMM 225, 227
specifikace 12

patice pro rozšíření EIO 12, 233
PCL 5e

ovladač 16
písma 239
příkazy tiskárny 236

PDE

místo poskytnutí 14

pevná písma 239
pevný disk

adresář souborů, tisk 179, 194
hlášení 124
instalace 233
kapacit y 13
nerozpoznaný 163
odstraňování problémů 157
podržení úlohy 211
řízení pomocí nástroje HP Správa disků 260
specifikace 12

písma

dodávané na disku CD 14
dodávané s počítači Macintosh 19
na pevném disku EIO 13
odstraňování problémů s písmem Courier 160
odstraňování problémů se soubor y EPS 159
PCL 239
pevná a proporcionální 239
příkazy, PCL 243
seznamy, tisk 178, 194
stahování 13
stažená, odstraňování problémů 154, 165

písma sof twaru

definované 178
nastavení 206

písmo Courier

nastavení 205
odstraňování problémů 160

počet kopií

nastavení výchozích hodnot 203
příkaz PCL 240
úlohy r ychlého kopírování 76
uložené úlohy 73

počet stránek, zobrazení 174, 181
počty stránek, zobrazení 174, 181
podávání více listů automatickým podavačem dokumentů 89
podr žení úlohy

funkce, přístup 70
nabídka Načíst úlohu 193
nastavení časového limitu 211
nastavení limitu ukládaných úloh 211
ověření a podržení 78
r ychlé kopírování 75
soukromé úlohy 71
uložené úlohy 73

pohlednice, tisk 62
pojmenování zařízení v části Chooser systému Macintosh 170
pokračování v přerušené úloze 23
pole hodnot y v příkazech PCL 237

background image

Rejstřík

274

CSWW

pomačkání, odstraňování problémů

obálky 149
stránky 148

pomalý tisk, odstraňování problémů 158, 165
por ty

hlášení o paralelních 134
odstraňování problémů 165

poslední stránka, nevytištěná 161
potlačit na A4 nebo Letter 204
Použít odlišný papír pro pr vní stránku 65
použití r tuti 249
PowerSave

nastavení 211, 2 2 3
specifikace 12
spotřeba energie 247

pozadí, šedé 146
pozáruční podpora HP Suppor tPack 250
pozastavení tisku 82
pravá dvířka

hlášení o otevření 123
místa uvíznutí 99
odstranění uvíznutého papíru 101

prázdné stránky

odstraňování problémů 155
přidání 66

problémy s podáváním automatickým podavačem dokumentů 89
problémy s rozhraním, odstraňování problémů 164
problémy. Viz odstraňování problémů
program recyklace plastů 248
programy recyklace 248
proporcionální písma 239
prostředí

specifikace 12
správcovství 246

protokol událostí 181

informace o 174, 181
tisk 182

protřepání tiskové kazety 95
provozní prostředí 15

provozní prostředí Apple Mac 15
provozní prostředí IBM 15
provozní prostředí Linux 15
provozní prostředí Microsof t 15
pr vní stránka

odlišný papír pro 65
r ychlost, odstraňování problémů 158

pr votřídní výběrový papír HP LaserJet Premium Choice 186
pr votřídní výběrový papír LaserJet Premium Choice 186
předděrovaný papír

příkazy PCL 242
režim fixační jednotky 196
tisk 61
vkládání 52, 53

přední dvířka

hlášení o otevření 123
místa uvíznutí 99

předtištěný papír

režim fixační jednotky 196
tisk 61

přejmenování zařízení v části Chooser systému Macintosh 170
přenosná zařízení

odstraňování problémů s bezdrátovým tiskem 156, 158
tisk 80, 81

přenosné počítače

odstraňování problémů s bezdrátovým tiskem 156, 158
tisk 80, 81

přerušení tisku 81, 82
přetisky, odstraňování problémů 159
přidání

pamět´ 225
příjemců do seznamu pro digitální odesílání 34

přidělování paměti 232
Přihrádka 1 43
Přihrádka 2 43
přihrádka lícem dolů

místa uvíznutí 99
popis 43
výběr 57

background image

Rejstřík

275

CSWW

přihrádka lícem nahoru

místa uvíznutí 99
popis 43
výběr 57

přihrádky

hlášení o naplnění 121
místa uvíznutí 99
odstranění uvíznutého papíru 106
odstraňování problémů 162
popis a ilustrace 43
specifikace 11
tisk testu cest y papíru 182
určení místa 57
výběr 44, 57

příjemci digitálního odesílání

kontrola 32
odebrání ze seznamu 34
vytvoření seznamu 34

přijímač FIR (Fast InfraRed)

odstraňování problémů 156, 158
tisk 80, 81

přijímač FIR (Fast InfraRed). Viz Přijímač HP Fast InfraRed (FIR).
příkaz PCL pro zalamování řádků 242
příkaz PCL pro zalomení na konci řádku 242
příkaz PCL pro zalomení řádku 242
příkaz PCL reset 240
příkazy

obecné 240
řízení úloh 240
sekvence escape 238
seznam písem 239
syntaxe 237
tiskárna 235

příkazy DOS 166
příkazy MS-DOS 166
příkazy PCL

obecné 240
sekvence escape 238
seznam písem 239
syntaxe 237

příkazy PJL (Printer Job Language) 236
příkazy Printer Job Language (PJL) 236
příkazy pro řízení úloh 240
příkazy tiskárny

obecné 240
popis 235
sekvence escape 238
syntaxe 237

připojení

AUX 12
HP JetLink 12
svazek kabelů pro cizí rozhraní (FIH) 12

připojení 10Base2 12
připojení 10Base-T 12
připojení AUX 12
připojení FIH (svazek kabelů pro cizí rozhraní) 12
připojení HP JetLink 12
připojení JetLink 12
připojení LocalTalk 12
připojení svazkem kabelů pro cizí rozhraní (FIH) 12
připojení USB 12
příslušenství disku

adresář souborů, tisk 179, 194
hlášení 124
chráněné proti zápisu 124
instalace 233
nerozpoznané 163
odstraňování problémů 157
podr žení úlohy 211