HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - S

background image

S

sada údr žby tiskárny

mazání hlášení 222
měrka 176
objednávání 128

sady symbolů

příkazy PCL 239, 243
výběr 206

sady symbolů PCL 206
sady údržby

mazání hlášení 222
měrka 176
objednávání 128

sady, údržba

mazání hlášení 222
měrka 176
objednávání 128

sdílené tiskárny, odstraňování problémů 162
sekvence escape 238
sériové číslo

kazet y 176
příslušenství disku 179
tiskárna 174

ser ver WWW. Viz implementovaný ser ver WWW
ser ver y 10/100Base-TX 171
ser ver y, odstraňování problémů 171
ser visní smlouvy 250
sešívačka s odkládacím zásobníkem

hlášení 130
odstranění uvíznutého papíru 106
odstranění uvíznutých svorek 112
odstraňování problémů 161
specifikace 11
určení místa 43
výběr výstupního umístění 44, 57

sešívačka s odkládacím zásobníkem na 3 000 listů papíru 11
sešívačka s odládacím zásobníkem

nerozpoznaná 164

seznam písem PCL, tisk 178, 194
seznam písem PostScript, tisk 178, 194
seznam písem PS, tisk 178, 194
silný papír

příkazy PCL 242
tisk 62

sítě

odstraňování problémů 162
parametr y t ypu rámce 220
sof tware 261
tiskové ser ver y HP Jetdirect 171

sít´ová instalace HP-UX 261
sít´ová instalace Solaris 261
sít´ová instalace Sun Solaris 261
sít´ová provozní prostředí 15
skenovací sklo

čištění 91
použití k digitálnímu odesílání 31
použití ke kopírování 41

background image

Rejstřík

277

CSWW

skenovací sklo. Viz skenovací sklo
skenování dokumentů k odeslání 31
skladování tiskových kazet 92
skladovatelnost tiskových kazet 92
složité stránky, odstraňování problémů 133
služba faxové poptávky 249
smlouvy o údržbě hardwaru 250
smlouvy, ser visní 250
snížení

jas kopií 23
velikost kopií 23

sof tware

administrátor 14, 15
AutoCAD 15
klient 14
Macintosh 14, 19
nové nástroje 13
obsažený na CD 15
odstraňování problémů 155
použití ke kontrole množství toneru 93
sít´ 261
Windows 14, 18

sof tware HP Web Jetadmin

popis 14, 261
použití ke kontrole množství toneru 93
použití ke kontrole úrovně toneru 261
použití pro přístup k implementovanému ser veru WWW 252
stránka WWW 12

soubor y EPS, odstraňování problémů 159
soubor y PDE

dodané se zařízením 16
popis 19

soubor y PPD

dodané se zařízením 16
místo poskytnutí 14
popis 19
výběr alternativního 169

soukromé úlohy

nastavení časového limitu 211
nastavení ovládacího panelu 193

odstranění 72
tisk 71

speciální média, tisk 61
specifikace 11

manipulace s papírem na vstupu a výstupu 11
multifunkční dokončovací jednotka 11
připojení 12
zařízení 183

specifikace připojení 12
specifikace s bezpečnostními informacemi o materiálu (MSDS) 249
spotřební materiál

čísla dílů 186
kontrola množství 93
recyklace 248
stránka stavu spotřebního materiálu 176

spouštění úloh 23
stahování

instalační nástroj tiskárny HP Jetdirect 261
písma a soubor y 13

standardní výstupní přihrádka

funkce 43
místa uvíznutí 99

stav, spotřební materiál

informační stránka 176, 194
tiskové kazety 92

stavová hlášení. Viz zprávy
stavový řádek na ovládacím panelu 23, 24
stránek na list 66
stránka HP Jetdirect 180
stránka Jetdirect 180
stránka stavu spotřebního materiálu

informace o 176
tisk 194

stránka výrobce 181
stránka využití

informace o 177
tisk 194

stránka WWW Péče o zákazníky HP 250
stránka WWW podpor y zákazníkům 250
stránky chyb PostScript 154, 205

background image

Rejstřík

278

CSWW

stránky chyb PS 154, 205
stránky WWW

aktualizace firmwaru 12
Energy Star 247
instalační nástroj tiskárny HP Jetdirect 261
ovladače 16
Péče o zákazníky HP 250
recyklace 248
sof tware HP Web Jetadmin 12
specifikace s bezpečnostními informacemi o materiálu (MSDS) 249

Suppor tPack 250
světlý tisk

nastavení, sytost toneru 209
odstraňování problémů 145

systém tisku HP LaserJet 15
systém tisku LaserJet 15