HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Odlišná první stránka

background image

Odlišná první stránka

Tisk odlišné první stránky

Chcete-li vytisknout pr vní stránku odlišnou od ostatních stránek v tiskové úloze, postupujte
takto.

1

V systému Windows zvolte v ovladači možnost „Použít odlišný papír pro pr vní stránku“.
Zvolte zásobník 1 (nebo ruční podávání) pro pr vní stránku a někter ý z ostatních
zásobníků pro zbývající stránky. Vložte papír pro pr vní stránku do zásobníku 1. (Při
ručním podávání vložte papír do zásobníku 1 po odeslání tiskové úlohy do zařízení a
zobrazení požadavku na vložení papíru.) Při vkládání do zásobníku 1 vložte papír
stranou určenou k tisku nahoru a horním koncem stránky směrem k zadní straně
zařízení.

U počítačů Macintosh zvolte v dialogovém okně tisku možnosti v polích „First from“

(Pr vní z) a „Remaining from“ (Ostatní z).

Poznámka

Místo a způsob výběru závisí na používané aplikaci nebo přiřazeném ovladači. (Některé
volby mohou být dostupné jen v ovladači.)

2

Papír y pro zbývající stránky dokumentu vložte do jiného zásobníku. Pr vní stránku a
zbývající stránky můžete zvolit i podle t ypu papíru. Další informace naleznete v části

„Tisk podle t ypu a formátu papíru“ na stránce 68

.

1

2

background image

5 Tisk

66

Prázdná poslední stránka

CSWW