HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tisk obálek

background image

Tisk obálek

Obálky lze tisknout pomocí zásobníku 1, kter ý má maximální kapacitu 10 obálek. Ze zásobníku 1 lze tisknout mnoho t ypů obálek.

Rychlost tisku závisí na typu obálky. Před zakoupením většího množství obálek vždy několik kusů otestujte. Specifikace obálek
naleznete v příručce s názvem Úvod na CD dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

VAROVÁNÍ

Obálky se sponami, uzávěr y, okénky, vložkami, nezakr ytými samolepicími částmi nebo s jinými syntetickými materiály mohou
vážně poškodit zařízení. Nepoužívejte obálky s lepidlem citlivým na tlak.

Základní kroky při tisku obálek:

1

Vložte obálky. Viz

„Vkládání obálek do zásobníku 1“ na stránce 58

.

2

Posuňte páčky fixační jednotky. Viz

„Posunutí páček fixační jednotky“ na stránce 59

.

3

Odešlete tiskovou úlohu. Viz

„Tisk obálek z programu“ na stránce 60

.

background image

5 Tisk

58

Tisk obálek

CSWW

Vkládání obálek do zásobníku 1

1

Otevřete zásobník 1, avšak nevytahujte nástavec. (Většina obálek je lépe podávána
bez nástavce. Větší obálky však mohou vyžadovat použití nástavce.)

2

Doprostřed zásobníku 1 vložte maximálně 10 obálek stranou určenou k tisku nahoru
a koncem s adresou směrem k zařízení. Bez násilí zasuňte obálky co nejdále do
zařízení.

3

Nastavte vodicí lišt y tak, aby se dotýkaly obálek, ale neohýbaly je. Zajistěte, aby byly
obálky pod zarážkami vodicích lišt.

4

Posuňte páčky fixační jednotky (viz část

„Posunutí páček fixační jednotky“ na

stránce 59

).

1

2

3

background image

5 Tisk

59

Tisk obálek

CSWW

Posunutí páček fixační jednotky

1

Sejměte ze zařízení výstupní zařízení, aby se uvolnil přístup k levým dvířkům.

2

Otevřete levá dvířka.

UPOZORNĚNÍ!

Nedotýkejte se přilehlé oblasti fixační jednotky (viz krok 2). Může být HORKÁ.

3

Vyhledejte dvě páčky tvaru „T“ a zvedněte je.

4

Po vytištění obálek vrat´te páčky fixační jednotky do dolní polohy.

5

Zavřete levá dvířka.

1

4

2

5

background image

5 Tisk

60

Tisk obálek

CSWW

Tisk obálek z programu

1

Vložte obálky do zásobníku 1.

2

V programu nebo v ovladači zadejte možnost zásobník 1 nebo Automaticky. Další možností je výběr zdroje papíru.

3

Nastavte příslušný formát a t yp obálky. Specifikace obálek naleznete v příručce s názvem Úvod na CD dodávaném se zařízením
nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

4

Pokud používaný program automaticky nepoužije formát obálky, zadejte orientaci stránky „Na výšku“.

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k uvíznutí, po zahájení tisku obálky neodebírejte ani nevkládejte.

5

Nastavte okraje do 15 mm od kraje obálky. Chcete-li dosáhnout co nejvyšší kvality tisku, zadejte okraje pro adresu odesílatele a
adresáta (nabízejí se obvyklé okraje pro obálku Commercial č. 10 nebo DL). Netiskněte na obálku v místě, kde se sbíhají tři
chlopně na její zadní straně.

6

Chcete-li tisknout podle t ypu a formátu papíru, prostudujte si příručku s názvem Úvod na CD dodávaném se zařízením nebo
navštivte adresu

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

7

Pokud tisknete obálky do odkládací zásobníku nebo do sešívačky s odkládacím zásobníkem, vyber te jako výstupní umístění
přihrádku 1. Pokud tisknete obálky do multifunkční dokončovací jednotky, vyber te jako výstupní umístění odkládací zásobník.

8

Po dokončení vrat´te páčky fixační jednotky do dolní polohy.

VAROVÁNÍ

Pokud páčky nevrátíte do dolní polohy pro standardní t ypy papíru, může se snížit kvalita tisku.

background image

5 Tisk

61

Tisk na zvláštní papír

CSWW