HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Výhody tisku podle typu a formátu papíru

background image

Výhody tisku podle typu a formátu papíru

Pokud často používáte několik druhů papíru a nastavíte správně zásobníky, nemusíte už před tiskem kontrolovat, jaký papír je vložen v
jednotlivých zásobnících. Tato možnost je zvláště užitečná v případě, že je zařízení sdílené a papír vkládá a vyjímá více osob.

Tisk podle t ypu a formátu papíru zajišt´uje, že se tisková úloha vždy vytiskne na požadovaný papír.

Pokud chcete nastavit t yp vloženého papíru nebo médií a nejste si jisti, kter ý typ máte vybrat (např. dokumentový nebo recyklovaný),
podívejte se na štítek na obalu papíru. Informace o podporovaných t ypech papíru naleznete v příručce s názvem Úvod na disku CD
dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

Poznámka

U sít´ových zařízení lze t yp a formát nastavit také pomocí sof twaru HP Web Jetadmin. Viz nápověda online k ovladači.

background image

5 Tisk

69

Tisk podle t ypu a formátu papíru

CSWW

Tisk podle typu a formátu papíru

Poznámka

Nastavení provedená v ovladači a v aplikaci potlačí nastavení ovládacího panelu. (Nastavení provedená aplikací obecně potlačí
nastavení ovladače.)

1

Naplňte a nastavte zásobníky. (Informace naleznete v příručce s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo na
adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

2

Na dot ykové obrazovce grafického displeje stiskněte položku Nabídka a pak položku Manipulace s papírem.

3

Proveďte jednu z následujících akcí:

Š

Umožnění automatického odběru typu a formátu papíru vloženého v zásobníku 1: Nastavte Režim zásobníku 1 na
možnost První

.

Š

Chcete-li tisknout podle t ypu a formátu ze zásobníku 1, ale chcete, aby zařízení před tiskem zobrazilo výzvu k vložení papíru:
Nastavte Režim zásobníku na možnost Kazeta. Stiskněte položku Formát zásobníku 1 a vyber te formát vloženého
papíru. Stiskněte položku Typ zásobníku 1 a vyber te typ média.

Š

Chcete-li tisknout podle t ypu a formátu ze zásobníku 2, zásobníku 3 nebo zásobníku 4, pokud je v zásobníku vložen papír
standardního formátu: Nastavte t yp. Formát je rozpoznán automaticky.

Š

Chcete-li tisknout podle t ypu a formátu ze zásobníku 2, zásobníku 3 nebo zásobníku 4, pokud je v zásobníku vložen papír
vlastního formátu: Nastavte formát a typ papíru. Vyber te formát Vlastní a zadejte rozměr y zjištěné pomocí vodítek v
zásobnících.

4

Typ a formát papíru zvolte v programu nebo v ovladači.

Chcete-li tisknout podle typu a formátu, může být nutné vyprázdnit nebo zavřít zásobník 1, nebo zásobník 1 nastavit do režimu Kazeta.
Další informace naleznete v části

„Nabídka Manipulace s papírem“ na stránce 195

.

background image

5 Tisk

70

Funkce podržení úlohy

CSWW