HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tisk úlohy pomocí portu FIR

background image

Tisk úlohy pomocí portu FIR

V závislosti na rozsahu tiskové úlohy může být tisk pomocí přijímače HP Fast InfraRed pomalejší než tisk pomocí kabelu připojeného
přímo k paralelnímu por tu tiskárny.

Tisk úlohy

1

Umístěte přenosný počítač (nebo jiné přenosné zařízení vybavené rozhraním
FIR kompatibilním se standardem IrDA) do vzdálenosti maximálně jednoho
metru od přijímače HP FIR. Aby bylo zajištěno efektivní spojení, musí být
okénko FIR vzhledem k zařízení v úhlu maximálně +/- 15 stupňů.

Poznámka

Aby nedošlo během tisku k přerušení spojení, zajistěte, aby byl por t vysílače v
dosahu zařízení a aby nebyl přenos blokován žádnými překážkami jako např. rukou,
papírem nebo přímým slunečním světlem.

2

Vytiskněte úlohu. Indikátor stavu na přijímači HP Fast InfraRed se rozsvítí a po
malé chvíli se na stavovém řádku zařízení zobrazí hlášení PROBÍHÁ
ZPRACOVÁNÍ ÚLOHY

.

Pokud se indikátor stavu nerozsvítí, zkuste znovu nastavit přijímač HP Fast InfraRed a por t FIR vysílajícího zařízení, tiskovou úlohu
odešlete znovu a kontrolujte umístění všech zařízení. Musíte-li zařízením pohnout (například kvůli přidání papíru), dbejte na to, aby
všechna zařízení zůstala ve vzájemném dosahu, a aby spojení zůstalo zachováno.

Dojde-li před dokončením tiskové úlohy k přerušení spojení, indikátor stavu přijímače HP Fast InfraRed zhasne. Máte 40 sekund na to,
abyste odstranili příčinu přerušení a pokračovali v úloze. Je-li během této doby spojení obnoveno, indikátor stavu se znovu rozsvítí.

background image

5 Tisk

82

Přerušení a obnovení tisku

CSWW