HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - P

background image

P

painojen vastaavuustaulukko, paperi 182
paksu paperi

PCL-komennot 235
tulostaminen 61

palauttaminen

oletusasetukset 23
tehdasasetukset 217

palautukset suurissa erissä, kierrätys 241
palautukset, suuret erät 241
palvelimet, vianmääritys 168
paperi

ensimmäinen sivu, erilainen 63
HP 184
kiinnitysyksikön tila 193
kulutuksen vähentäminen 240
käpristymä, vianmääritys 145
käsittelyasetukset 11
letter, lisääminen 47, 48
lokeroasetukset 54
lokeron 1 asetukset 65
lähteet, asetukset 67
oletuskuvakoon asettaminen 200
painojen vastaavuustaulukko 182
PCL-komennot 234
pieni, tila 206
rei´itetty, lisääminen 51, 52
uusiopaperi 186, 242
viestit 127

background image

Hakemisto

271

paperilokerot ja lisävarusteet, asetussivu 172
paperin syöttöasetukset 11
paperin tulostusasetukset 11
Paperinkäsittelyvalikko 192
paperinsyöttölokerot, ks. lokerot
paperiratatesti, tulostaminen 179
paperitukokset, ks. tukokset
parametrisoitu merkki PCL-komennoissa 230
parametrit, verkko 216
PCL 5e

fontit 232
ohjain 16
tulostinkomennot 229

PCL 6 -ohjain 16
PCL-fonttiluettelo, tulostaminen 175, 191
PCL-komennon asetus alkutilaan 233
PCL-komennot

fonttiluettelo 232
ohjausmerkkijonot 231
syntaksi 230
yleinen 233

PCL-merkistöt 203
PCL-ohjaimet, yhteensopivuus vanhojen mallien
kanssa 229
PDE-tiedostot

kuvaus 19
laitteen mukana toimitettavat 16
sijaintipaikka 14

PDF-asetus digitaalisessa lähettämisessä 32
perustulostelokero

ominaisuudet 42
tukoksen paikat 95

peruuttaminen

tulostustyöt 80
työt 23

pienentäminen

kopioiden kirkkaus 23
kopioiden koko 23
kopioitu kuva 44
kopiot 23

pieni paperi -tila 206
piirtoheitinkalvot, ks. kalvot
pikakopiotyöt

aikakatkaisuasetukset 208
luominen 73
ohjauspaneelin asetukset 190
poistaminen 75
tulostaminen 74

pikasarjat 62
pilkut, vianmääritys 92, 142
PIN-koodit

ohjauspaneelin valikot 188
viestit 123
yksityisten töiden vapauttaminen 69

pisteet, vianmääritys 92, 142
pistekoko, fonttiasetukset 203
pistettä tuumaa kohden (dpi), asetukset 205
pitkän reunan sidonta-asetukset 201
PJL (Printer Job Language)
-tulostinkielikomennot 229
pois linjatilasta 161
poistaminen

huoltoviesti 217
nitojan tukokset, ks. nitojan tukokset
tukokset, ks. tukokset

background image

Hakemisto

272

poistettavat varoitukset

asetukset 209
vianmääritys 134

portit

rinnakkaisviestit 131
vianmääritys 162

postikortit, tulostaminen 61
PostScript-fonttisivu, tulostaminen 175, 191
PostScript-ohjain 16
PostScript-työt, vianmääritys 151, 163
PostScript-virhesivut 151, 202
PPD:t

toisen valitseminen 167

PPD-tiedostot

kuvaus 19
laitteen mukana toimitettavat 16
sijaintipaikka 14

Premium Choice LaserJet -paperi 184
PS-fonttisivu, tulostaminen 175, 191
PS-ohjain 16
PS-työt, vianmääritys 151, 163
PS-virhesivut 151, 202
puhdistaminen

asiakirjansyöttölaitteen telat 86
asiakirjansyöttölaitteen ylin lasiliuska 85
lasi 88

puhdistussivu

asetukset 207
tulostaminen 92

puskurit

EIO täynnä -viestit 131
skanneri täynnä -viestit 137
tietojen jääminen, vianmääritys 153

puuttuvat tiedot, vianmääritys 154
pystyliikeindeksi 235
pystysuunta

ohjaimen asetukset 54
oletukseksi asettaminen 203
PCL-komennot 235

pystysuuntaisen siirron luukku, tukoksen paikka 95
pysyvän muistin virheet 138
pysyvät resurssit 226
pysähtynyt tulostus, vianmääritys 163
pysäyttäminen

tulostustyöt 80
työt 23

päivittäminen

EIO-paikat 219
kiinteä ohjelmisto 12
laitteisto-ohjelmisto 126
muisti 219, 221

päällekkäin menevät rivit, vianmääritys 156
päällystetty paperi, HP LaserJet
-valokuvakiiltopaperi 184