HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Laiteongelmien määrittäminen

background image

Laiteongelmien määrittäminen

Tilanne/Viesti

Ratkaisu

Laitteen kansi on auki.

Sulje laitteen luukut kunnolla (vasen, oikea ja etuluukku).

Tulostimessa ei ole
oikeankokoista paperia.

Tarkista, että paperilokeroissa on oikeankokoista paperia asetusten mukaisesti.
Tarkista myös, että ohjaimet on määritetty oikein.

Näyttö on tyhjä, ja tulostimen
tuuletin ei ole käynnissä.

Varmista, että laitteeseen on kytketty virta. Tarkasta näppäimiä painelemalla, että ne
eivät ole juuttuneet. Jos tämä ei auta, ota yhteys HP:n valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.

Näytössä näkyy viestejä.

Lisätietoja on kohdassa

“Viestien ymmärtäminen” sivulla 117

.

Paperi on tukkeutunut laitteeseen.

Tarkista, onko tulostimessa paperitukos. (Lisätietoja on kohdassa

“Tukosten

poistaminen” sivulla 94

.)

Lokerossa ei ole paperia.

Lisää paperia. (Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai
osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Laitteen näytössä on väärä kieli
tai tuntemattomia merkkejä.

Määritä ohjauspaneelin näyttökieli uudestaan. Valitse ensin Valikko ja sitten

Määritä

asetukset

. Valitse ensin

Järjestelmän asetukset

ja sitten Kieli. Valitse haluamasi

kieli ja sitten OK.

Laitteen vir ta ei ole kytkettynä.

Kytke virta vir tapainikkeesta (painike jää alas).

Laite ei toimi.

Kytke vaihtovir tajohto maadoitettuun pistorasiaan ja laitteeseen huolellisesti.
(Varmista, että virtalähteessä on virtaa.)

background image

7 Vianmääritys

149

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Laitteessa on virta, mutta
tuulettimet eivät toimi.

Varmista, että linjajännite vastaa laitteen virtamäärityksiä. (Katso jännitemääräykset
levystä, joka on laitteen takana virtajohdon liittimen vieressä.) Jos käytät
sähköjohtoa, jonka jännitettä ei ole mainittu määrityksissä, kytke laite suoraan
pistorasiaan.

Laitteen jännite on väärä.

Varmista, että linjajännitteen arvo on oikea. (Katso jännitemääräykset tarrasta, joka
on laitteen takana virtajohdon liittimen vieressä.)

Sähköpostin yhdyskäytävää ei ole
määritetty. Ota yhteys < valvojaan,
yhteystiedot>.

Viesti tulee näyttöön, kun laitteella ei ole SMTP-yhdyskäytävän palvelimen
IP-osoitetta. Järjestelmänvalvojan pitää määrittää SMTP-yhdyskäytävän osoite.

Sähköpostin yhdyskäytävä ei
vastaa. Ota yhteys < valvojaan,
yhteystiedot>.

Viesti tulee näyttöön, kun laite ei saa vastausta SMTP-yhdyskäytävän palvelimesta.
Järjestelmänvalvojan pitää varmistaa, että laitteessa on oikea IP-osoite ja että
SMTP-palvelin on toiminnassa.

Virhe digitaalisesti lähetetyn työn
suorittamisessa. Työ epäonnistui.

Laitteessa tapahtui virhe digitaalisesti lähetetyn työn suorittamisessa.
Järjestelmänvalvojan pitää tarkastaa SMTP-palvelimen tila.

Digitaalisesti lähetetyn työn
käsitteleminen.

Laite ei käsittele digitaalisesti lähetettyä työtä. Odota, että digitaalisesti lähetetty työ
on valmis.

Osoitekirja on täynnä. Jos haluat
lisätä osoitteen osoitekirjaan, siitä
täytyy ensin poistaa jokin osoite.

Poista osoitteita osoitekirjasta.

Järjestelmä löysi liian monta
osoitetta näytettäväksi. Rajoita
hakua.

Kirjoita lisätiedot, jotta laite voi hakea osoitteen osoiteluettelosta.

Tilanne/Viesti

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

150

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Sähköpostin osoitetiedot hylättiin,
koska osoite oli väärä tai
puutteellinen. Työ epäonnistui.

Korjaa sähköpostiosoite ja lähetä työ uudestaan.

Sähköpostin yhdyskäytävä ei
hyväksynyt työtä, koska liite on
liian suuri.

Käytä toista tiedostomuotoa tai lähetä asiakirja muutaman sivun osissa.

Digitaaliseen lähettämiseen
tarvitaan verkkoyhteys.

Laite ei löydä verkkoyhteyttä. Järjestelmänvalvojan pitää varmistaa, että laite on
kytketty verkkoon.

LDAP-palvelin ei vastaa. Ota
yhteys < valvojaan, yhteystiedot>.

Viesti tulee näyttöön, kun laitteella ei ole LDAP-yhdyskäytävän palvelimen
IP-osoitetta. Järjestelmänvalvojan pitää määrittää LDAP-yhdyskäytävän osoite.

Digitaalisen lähetyksen
tiedonsiir tovirhe.

Yritä lähettämistä uudelleen.

Tilanne/Viesti

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

151

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen