עזרה HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series

background image

בר רומיג ןקתה

-

לש יתילכת

hp

שומיש

ןוישירהו םירצויה תויוכז יאנתל םיכסמ התאש ושוריפ הז ינורטקלא ךמסמב שומישה

.

Copyright

2003 Hewlett-Packard Company

.

background image

ןוישירו םירצוי תויוכז

תרבחל םירצוי תויוכז

Hewlett-Packard

Edition 2, 1/2003

תורומש תויוכזה לכ

.

לח

רוסיא

לופכש לע

,

אלל םוגרת וא דוביע

בתכב שארמ רתיה תלבק

,

אלא

ןיינעל קוחה תאז ריתמש יפכ

הז ךמסמ וא םירצוי תויוכז

.

השרומ הז רזבאב שמתשמה

תאזב

:

א

(

םיקתוע סיפדהל

ךירדמהמ

'

שומיש

'

שומיש ךרוצל

ישיא

,

הרבח שומישל וא ימינפ

,

רוכמל אלש הלבגמל ףופכב

,

א תרזוח הריכמ רוכמל

ץיפהל ו

םיסיפדתה תא תרחא ךרדב

,

ו-

)

ב

(

ךירדמ לש ינורטקלא קתוע ןועטל

תשר תרשב הז

,

השיגהש דבלבו

תלבגומ םיינורטקלאה םיקתועל

םיימינפו םיישיא םישמתשמל

הז רזבאב

.

תוירחא

עדימה

םייונישל ןותנ הז ךמסמב

תמדקומ העדוה אלל

.

תרבח

Hewlett-Packard

עגונב תוירחא לכמ תרענתמ

הז עדימל

.

תרבח

HEWLETT-PACKARD

תוירחא לכ תושרופמ הריסמ

וא תוריחס יבגל תעמתשמ

יהשלכ תמיוסמ הרטמל המאתה

.

תרבח

Hewlett-Packard

אל

לוכיבכ קזנ לכל תיארחא היהת

-

רישי

,

ףיקע

,

ירקמ

,

וא יתאצות

רחא

עדימ לש הקפסהל רושקה

וב שומישל וא הז

.

םימושר רחסמ ינמיס

Microsoft®

ו

-

Windows®

םה

הראב םימושר רחסמ ינמיס

"

לש ב

Microsoft Corporation

.

PostScript®

רחסמ ןמיס אוה

לש

Adobe Systems

Incorporated

.

Hewlett-Packard Company

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714 U.S.A.

background image

HEWW

םיניינע ןכות

3

םיניינע ןכות

1

תודוסי

שומישה

ה ןקתהב

רומיג

הריקס

תיללכ

................................

................................

.........................

5

םינייפאמ