HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - סקירה‎ ‎כללית

background image

תונורתיו

תועמשמ

תוירונ

סוטטסה

background image

6

תודוסי

שומישה

ןקתהב

רומיגה

HEWW

םינייפאמ

תונורתיו

ברה רומיגה ןקתה

-

לש יתילכת

HP

המאתהב רומיג לש תובר תויורשפא עיצמ

תישיא

הו

דחא רישכמב לוכ

,

שומישל לק

.

רומיגה ןקתה תרזעב

,

קיפהל לכות

יעוצקמ הארמ ילעב םימלש םיכמסמ ךמצע תוחוכב

,

דבלב תחא הלועפב תאזו

.

םיינוציח םייעוצקמ רומיג יתוריש לע ףסכו ןמז זבזבל ךרוצה ךממ ךסחנ ךכ

.

ינייפאמ

לופיט

ריינב

םורעל רשפא ןקתהה תרזעב

,

קדהל

,

לש תובר תויומכ לפקלו עצמאב קדהל

םיכמסמ

,

השירד יפל

.

ברה רומיגה ןקתהל

-

לש יתילכת

HP

םיאבה םינייפאמה

:

דעב הכימת

50

הקדב םיפד

)

ppm

.(

תוכיס ימוקימל תויורשפא רחבמ

-

קודיה

:

וא תחא הכיס

תוכיס יתש

)

הנוילעה תילאמשה הניפב

,

ךרואל הספדהב

בחורל הספדהבו

.(

תוידצ תוכיס יתש

)

הספדהה רמוח לש ירוחאה הצקב

(

דע לש קודיה

50

לדוגב תונויליג

A4

וא

Letter

ךמסמל

.

דע לש קודיה

25

לדוגב תונויליג

A3

וא

Ledger

ךמסמל

.

םידדוב םיפד לש לופיק

.

ורבוחל לופיקו עצמאב קודיה

דע לש ת

10