HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - בחירת מיקום הפלט

background image

ןקתהה םש תא הניש

.

תיבכוכ עיפות הריחבה דצל

.(*)

ליגר ךסמב

:

1

ב רזעיה

-

ב וא

-

תורשפאל רובעל ידכ

CONFIGURE DEVICE

)

ןקתה תרוצת רדגה

(

,

לע שקהו

.

2

ב רזעיה

-

ב וא

-

תורשפאל רובעל ידכ

PRINTING

)

הספדה

(

,

לע שקהו

.

3

ב רזעיה

-

ב וא

-

תורשפאל רובעל ידכ

PAPER DESTINATION

)

ריינ דעי

(

,

לע שקהו

.

4

ב רזעיה

-

ב וא

-

יוצרה ןקתהל וא טלפה לסל רובעל ידכ

,

שקהו

לע

.

הניש תשרה להנמש ןכתיי

ןקתהה םש תא

.

עיפות הריחבה דצל

תיבכוכ

.(*)

background image

HEWW

הריקס

תיללכ

35

3

תולקת ןורתפ

תיללכ הריקס

תריתפ