HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - סקירה‎ ‎כללית

background image

םינייפאמב

םירחא

להנמב

תספדמה

background image

10

תומישמ

ןקתה

רומיגה

HEWW

תעיבק

תורדגה

חול

בה

הרק

תספדמ לש תילאמשה הדצל רבחתמ רישכמה

HP

.

תולועפ תא תונשל רשפא

תספדמה לש הרקבה חול תועצמאב תוכיסה קדהמו טספוא לש לדחמה תרירב

,

טירפתהמ

CONFIGURATION OF MULTIFUNCTION FINISHER

)

ברה רומיגה ןקתה לש הרוצתה תרדגה

-

יתילכת

.(

הרעה

להנמ

תכרעמה

לוכי

ליבגהל

תא

השיגה

תולועפל

תרירב

לדחמה

לש

טספואה

קדהמו

תוכיסה

.

תולועפ

טספוא

בצמה רשאכ

OFFSET

)

טספוא

(

תבשומ

,

הדרפה אלל תומרענ תודובעה לכ

.

טספוא תלועפ

:

אל

בצמה רשאכ

OFFSET

לעפומ

,

וא ןפואב דירפמ רישכמה

תודובע יטמוט

םיבורמ רוקמ יקתעה וא תומלש

)

mopy

.(

רוקמה יקתעה וא הדובעה תדרפה

לע תעצבתמ םיבורמה

-

הדרפה תרדגה תעיבק ידי

)

ןניאש תודובע יבגל

תוקדוהמ

.(

טספוא תלועפ

:

ןכ

הרעה

םרועה לסב קר הנימז טספואה תייצקנופ

)

לס

1

(

,

אש תודובע יבגל קרו

ןני

תוקדוהמ

.

תספדמה להנמ תועצמאב קדהמה תלועפ תא רוחבל רשפא

)

המגודל

,

שומיש