HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - קביעת‎ ‎הגדרות‎ ‎לוח‎ ‎הבקרה

background image

תוכיס יתשב וא תחא הכיסב

.(

background image

HEWW

תעיבק

תורדגה

חול

הרקבה

11

לסל קדהמה לש לדחמ תרירב תולועפ

1

)

םרועה לס

(

איה תרדגומה לדחמה תרירב תלועפ םא

NO STAPLE

)

תוכיס אלל

(

,

אל

הדובעה לש תוכיסב קודיה עצבתי

.

קודיה אלל

איה תרדגומה לדחמה תרירב תלועפ םא

ONE STAPLE

)

תחא הכיס

(

,

ךמסמה לש הנוילעה תילאמשה הניפב בצות הכיסה

.

בחורל הספדהב

,

םוקימ

משה הניפל יטמוטוא ןפואב עבקנ הכיסה

בחורל הסירפה לש הנוילעה תילא

.

הניפב קודיה

תרדגומה לדחמה תרירב תלועפ םא

TWO STAPLE

איה

)

תוכיס יתש

(

,

םיבורמ רוקמ יקתעהב וא תחא הדובעב תוכיס יתשב קודיה עצבתי

.

יתש

תספדמל בורקה ריינה הצקל ליבקמב וקדוהי תוכיסה

)

ירוחאה הצקה

.(

תוכיס יתש

background image

12

תומישמ

ןקתה

רומיגה

HEWW

לסל לפק וק תורדגה

2

הרעה

לפקה וק תמאתה ךרוצל

,

הרדגהב רחב

MUTLIFUNC. FINISHER

ADJUSTMENTS

)

ברה רומיגה ןקתה תומאתה

-

יתילכת

.(

הרדגהב רחב

LTR-R & A4-R

לדוגב תונויליגל לפקה וק תמאתה ךרוצל

8.5 x 11

ץניא

'

וא

8.26 x 11

ץניא

'

.

מאתה

לפקה וק ת

:

LTR-R

ו

-

A4-R

הרדגהב רחב

LEGAL & JISB4

לדוגב תונויליגל לפקה וק תמאתה ךרוצל

8.5 x 14

ץניא

'

וא

JIS B4

.

לפקה וק תמאתה

:

LEGAL

ו

-

JISB4

הרדגהב רחב

11

X17 & A3

לדוגב תונויליגל לפקה וק תמאתה ךרוצל

11 x

17

ץניא

'

וא

A3

.

לפקה וק תמאתה

:

11 x 17

ץניא

'

ו

A3

ןויליגה לדוגל םאתהב לפקה וק םוקימ תא םאתה

.

םישרפהב ןה תומאתהה

לש םיעובק

/+

-

.15

מ

"

מ

,

לש יברמ חווט םע

/+

-

2.1

מ

"

מ

.

הרעה

םימיאתמ םניא קודיהה םוקימו לפקה וק םא

,

תוריש תלבקל הנפ

.

background image

HEWW

תקפה

תורבוח

13

תורבוח תקפה

תרבוחה תנכה ךרוצל

,

תומיוסמ תונכותב רזעיהל רשפא

,

תונכות תמגודכ

DTP

.

תורבוח תקפה לע עדימ תלבקל

,

ךירדמב ןייע

'

שומיש

'

הנכותל ףרוצש

.

תורבוח תקפהב תכמות הניא הנכותה םא

,

לש תוספדמה ילהנמב רזעיהל רשפא

HP

רוצל

תורבוחה תריצי ך

.

הרעה

הספדהה ינפל ותגצהו הספדהל ךמסמה תנכה ךרוצל הנכותב שמתשהל ץלמומ

,

לש תספדמה להנמב שמתשהל ןכמ רחאלו

HP

הקודיהו תרבוחה תספדה ךרוצל

עצמאב

.

םיירקיע םיבלש השולשב תעצבתמ תספדמה להנמ תועצמאב תרבוח תריצי

:

תנכה

תרבוחה

:

םיפדה תא רדס

ןויליג יבג לע

)

תרבוח דומיע

(

תריצי ךרוצל

תרבוח

.

הנכותהמ ךמסמה תא דמעל רשפא

,

תספדה ןייפאמב שמתשהל וא

לש תספדמה להנמ לש תורבוחה

HP

.

)

האר

תורבוח תספדה תלעפה

(.