HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - פתירת תקלות שכיחות

background image

תוחיכש תולקת תריתפ

תהב תוחיכש תולקת

ןק

ירשפא םרוג

היעבה

ל טלקה שגמל בטיה רבוחמ למשחה לבכש אדו

-

2,000

תונויליג

.

תספדמה תא הבכ

,

שדחמ התוא לעפהו םילבכה ירוביח לכ תא קודב

.

הניא תספדמה תלעפה

תרשפאתמ

ןקתהה לש למשחה לבכ תא קודב

.

תספדמה להנמב הרדגוה ןקתהה לש ותרוצתש אדו

.

ה רבחמ תא קודב

-

HP Jet-Link

.

ןיקת ןפואב תלעופ תספדמהש אדוול ידכ הרוצת ףד ספדה

.

ןקתהה תא ההזמ הניא ןיידע תספדמה םא

,

ומה תורישה קפסל הנפ

השר

לש

HP

ךירוגמ רוזאב

.

)

האר

'

הכימתו תוריש

,'

מעב

'

59

.

(

תא ההזמ הניא תספדמה

ןקתהה

/

היובכ שמתשמל תירונה

.

יטמוטואה ךשמהה תרדגהו קדהמב תוכיס ןיא

(

AUTO CONTINUE

)

הרשפוא

)

ON

(

.

נ קדהמה לא

דבלב דחא ףד הליכמה הדובע החלש

קדהל תורשפא ןיא

דבלב דחא ףד תונב תודובע

.

םימיאתמ םניא ולדוג וא ריינה גוס

.

מ רתוי וחלשנ קדהמה לא

-

50

לקשמב הספדה רמוח לש תונויליג

75

רג

'/

מ

"

ר

ותלוביק לע הלועה תומכ

.

הרעה

םיפקש

,

תופטעמ

,

דידב ריינו תוקבדמ

כמתנ הלא הספדה ירמוח

לסב םי

םרועה

.

ןיב תוליכמה תודובע קדהל לוכי תוכיסה קדהמ

2

דע

50

לש תונויליג

לקשמב הספדה רמוח

75

רג

'/

מ

"

ר

.

רתוי הבע הדובעה םע

,

אלל טלפית איה

קודיה

.

דע ליכהל לוכי םרועה לס

1,000

תונויליג

,

ריינה לדוגל םאתהב

ולקשמלו

.

קדהמה שארב תוכיס רבש וא ףפוכ קדהמה

.

ריינ תמיסח הנשי

/

תוכיס תמיסח רורחש עצוב הנורחאל

)

יתשש ןכתיי

תואבה תודובעה

,

רתויה לכל

,

וקדוהי אל

.(

קדהמה לס וניאש לסל החלשנ הספדהה תדובע

,

עצובש םושמ

ריינ לע ה

םיאתמ וניא ולדוג וא וגוסש

.

תדובע לש קודיה עצוב אל

הספדהה

.

background image

HEWW

תריתפ

תולקת

תוחיכש

37

ירשפא םרוג

היעבה

הכלהכ אלש רבוחמ וא םוגפ קדהמה לא קשממה לבכש ןכתיי

.

טלפה לס לש טרפמה תושירדב דמוע וניא ריינה

.

)

האר

'

םיטרפמ

'

מעב

'

46

,

תבותכב טנרטניאה רתאב רקב וא

:

http://www.hp.com/cposupport/

(.

ןוכנה טלפה לס רחבנ תספדמה להנמבש אדו

.

לע ףסונ עדימ תלבקל

תספדמה להנמ תורדגה יוניש

,

תספדמל ףרוצמה שמתשמל ךירדמב ןייע

.

לא החלשנ הספדהה תדובע

יופצהמ הנוש טלפ םוקימ

.

םיכמתנה לקשמבו לדוגב הספדה ירמוחב שמתשמ התאש אדו

.

)

םיכמתנ הספדה ירמוח האר

,'

מעב

'

53

.(

הרעה

לש טרפמהמ םיגרוחה ריינ יגוסב שומישה

HP

תולקתל םורגל לולע

,

רשא

ןוקית וכירצי

.

יזוח וא תוירחאה בתכ תרגסמב הסוכמ וניא הז גוסמ ןוקית

תרבח לש תורישה

Hewlett-Packard

)

םיכמתנ הספדה ירמוח האר

,'

מעב

'

53

.(

ןקתהל תספדמה ןיב םירבחמהו םילבכה תא קודב

.

ירמוח לש רבעמב תורזוח ריינ תומיסח תושחרתמ םא

הספדהה

ןקתהל תספדמהמ

,

אל םיהבגב םיחטשמ לע םיבצינ םירישכמהש ןכתיי

םידיחא

.

ןקתהה תא ןזא

.

ןקתהה ןוזיא יבגל תוארוה תלבקל

,

ךירדמב ןייע

וילא ףרוצש הנקתהה

.

רמוח לש המיסח תשחרתמ

הספדהה

.

מ רתוי אל הליכמ קודיהל תדעוימה הספדהה תדובעש אדו

-

40

תונויליג

.

תינסחמה תלועפ תא תוענומ קדהמב ועקתנש תוכיסש ןכתיי

.

תוכיס רסה

ריינ תקבאו תוישפוח

תוכיסה קדהמ ךותמ

.

)

האר

'

תמיסח רורחש

ןקתהב תוכיס

,'

מעב

'

41

(.

לש תונשנו תורזוח תויעב

קדהמב תומיסח

.

background image

38

ןורתפ

תולקת

HEWW