HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - שחרור חסימות

background image

רזבאב המיסח

לאמש דצמש

.(

1

תספדמהמ ןקתהה תא קחרה

.

2

המיסח שחרתהל הלולע ובש רוזא לכמ הספדה ירמוח רסה

.

3

ןקתהה תא רבח

.

שמתשמה תירונב עובקה קוריה רואה תעפוהל ןתמה

.

הרעה

עוקת ריינ רורחשב

,

פקה

הספדהה רמוח תא עורקל אלש ד

לש העורק הסיפ

תופסונ תומיסחל םורגל הלולע תספדמב תרתונה הספדה רמוח

תומיסח ימוקימ

לס

תורבוחה

לס

2

(

קדהמ

תוכיסה

רוזא

לופיקה

רוזא

לולסמ

ריינה

ןונגנמ

ךופיהה

background image

42

ןורתפ

תולקת

HEWW

ןקתהב תוכיס תמיסח רורחש

1

קדהמה תלד תא חתפ

.

2

ה תא קלחה

ךנוויכל קדהמ

.

3

תא הארתש דע הקוריה תידיה תא בבוס

הלוחכה הדוקנה

)

ךכ לע דיעמה בצמ

ןיטולחל חותפ קדהמהש

.(

4

וקלחבש הנטקה הקוריה תידיה תא בבוס

ןועשה ןוויכב קדהמה לש ןוילעה

,

דע

לש ילאמשה ודצל עונת קדהמה תינסחמש

קדהמה

.

תוריהז

צוהל ןיא

קדהמה תינסחמ תא אי

,

םא אלא

קדהמה תדיחי ןולחב תיארנ הלוחכה הדוקנה

.

ינפל קדהמה תינסחמ תא איצוהל ןויסינ לכ

ןקתהל קיזהל לולע הלוחכה הדוקנה תעפוה

.

1

2

3

4

background image

HEWW

רורחש

תומיסח

43

5

קדהמה תינסחמ תא אצוה

.

6

תיוות תאשונה תידיה תא הלעמ יפלכ ךושמ

הקורי הדוקנ לש

.

7

כיסה תא אצוה

המוגפה ה

.

8

תיוות תאשונה תידיה תא הטמ יפלכ ךושמ

הקורי הדוקנ לש

.

5

6

7

8

background image

44

ןורתפ

תולקת

HEWW

9

קדהמה תינסחמ תא בוש ןקתה

.

10

ןקתהה ךותל קדהמה תא קלחה

.

11

קדהמה תלד תא רוגס

.

9

10

11

background image

HEWW

רורחש

תומיסח

45

רורחש

המיסח

לש הנוילעה תיצחמב

תוכיסה קדהמ שאר

1

םיבלש תוארוהל םאתהב לעפ

1

דע

4

תוכיס תמיסח רורחש ךרוצל

.

2

וקלחב המוגפה הכיסה תא רתא

קדהמה שאר לש ירוחאה

,

תא אצוהו

הכיסה

.

3

םיבלש תוארוהל םאתהב לעפ

10

דע

11

תוכיס תמיסח רורחש ךרוצל

.

2

background image

46

ןורתפ

תולקת

HEWW

background image

HEWW