HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - מידע בנושא אחריות

background image

תוירחא אשונב עדימ

תוירחא יבגל עדימ תלבקל

,

ךירדמב ןייע

start

)

הלחתה

(

רצומל ףרוצש

.

background image

HEWW

סקדניא

63

סקדניא

א

םירזבא

הרקבה חול תועדוה

,

38

טספוא

השיג תלבגה

,

10

בצמ רואית

,

10

םוח רוא

-

בהבהצ

תועמשמ

,

7

תולקת ןורתפ

,

36

קורי רוא

תועמשמ

,

7

לקת ןורתפ

תו

,

36

תוירחא

,

62

תוחוקלב הכימת

,

62

תויורשפא

לדחמ תרירב

,

10

קדהמ

-

תוכיס

,

11

,

25

ב

תויעב

תוירונל תורושקה תולקת ןורתפ

,

36

ד

הקדל םיפד

)

ppm

(

,

6

םוקמ תושירד

,

49

חתמ וק תושירד

,

51

ה

תוירונ בוהבה

תועמשמ

,

7

תולקת ןורתפ

,

36

תורדגה

לדחמ תרירב

,

10

קדהמ

-

תוכיס

,

11

,

25

הרקבה חול תועדוה

תולקת ןורתפ

,

38

האיגש תועדוה

,

38

הספדה ירמוח

,

38

קודיה

טלפ לס תריחב

,

33

להנמ תועצמאב תויצקנופ תריחב