HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - תוכן עניינים

background image

תונורתיו

................................

................................

...................

6

ינייפאמ

לופיט

ריינב

................................

................................

....

6

תועמשמ

תוירונ

סוטטסה

................................

................................

..........

7

2

תומישמ

ןקתה

רומיגה

הריקס

תיללכ

................................

................................

.........................

9

תעיבק

תורדגה

חול

הרקבה

................................

................................

....

10

תורבוח תקפה

................................

................................

......................

13

תוכיסה קדהמב שומישה

................................

................................

........

25

תוכיסה קדהמ תריחב

................................

...............................

25

קדהמה תינסחמב תוכיס תניעט

................................

..................

31

טלפה לס תריחב

................................

................................

..................

33

טלפה ילס יוהיז

................................

................................

.......

33

טלפה םוקימ תריחב

................................

................................

.

34

3

תולקת ןורתפ

תיללכ הריקס

................................

................................

.......................

35

תוחיכש תולקת תריתפ

................................

................................

..........

36

הרקבה חול תועדוה תועמשמ

................................

................................

.

38

תומיסח רורחש

................................

................................

....................

41

יא חפסנ

-

םיטרפמ

תיללכ הריקס

................................

................................

.......................

47

יזיפ טרפמ

................................

................................

...........................

48

יתביבס טרפמ

................................

................................

.....................

50

היגרנא תכירצ

................................

................................

.........

50

היגרנא תושירד

................................

................................

.......

51

לגעמ תלוביק

................................

................................

..........

51

הלעפהה תביבס

................................

................................

......

52

background image

4

םיניינע ןכות

HEWW

םיכמתנ הספדה ירמוח

................................

.............................

53

םיכמתנ הספדה ירמוח

................................

.............................

54

יב חפסנ

-

תונקתב הדימע לע עדימ

תיללכ הריקס

................................

................................

.......................

57

תומיאת תרהצה

................................

................................

...................

58

הדנקב תומיאת תרהצה תונקת

................................

...............................

59

יג חפסנ

-

הכימתו תוריש

תיללכ הריקס

................................

................................

.......................

61

תוירחא אשונב עדימ

................................

................................

..............

62

סקדניא

background image

HEWW

הריקס

תיללכ

5

1

תודוסי

שומישה

ןקתהב

רומיגה

הריקס

תיללכ

םינייפאמ