HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - 핀란드 레이저 관련 조항

background image

핀란드 레이저 관련 조항

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp laserkirjoitin on
käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa
käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN
60825-1 (1994) mukaisesti.

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

background image

”•

] ^_` 

177

한국

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp -kirjoittimen sisällä ei
ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja
huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista,
paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja,
käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotkavoidaan suorittaa
ilman erikoistyökaluja.

Varo!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle
lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

background image

178”•